JAVNI POZIVI

29Jul

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke guma za putnička vozila br.91-2/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 07.08.2020.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno 4. Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 27.7.2020. godine, donosi se

 O  D  L  U  K  A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Nabavka guma za putnička vozila, br. 91-2/20)

Na osnovu Odluke ugovornog organa broj: 91-2/19 i objavljenog javnog poziva broj 360-1-1-78-3-147/19 pokrenut je i proveden otvoreni postupak za nabavku guma za putnička vozila za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići. U postupku javne nabavke kao ponuđači su učestvovali subjekti „UNITRADE“ d.o.o. Ljubuški, „GUMA M“ d.o.o. Mostar i „EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac. Kao rezultat postupka nabavke donesena je Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača, kojom se odbacuje se ponuda ponuđača „UNITRADE“ d.o.o. Ljubuški, a ponuda ponuđača „GUMA M“ d.o.o. Mostar se prihvata kao najpovoljnija prispjela ponuda.

Na navedenu odluku ponuđač „EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac je izjavio žalbu broj: JN-8/20.

Komisija za javnu nabavku je, rješavajući po navedenoj žalbi, ponovo analizirala kompletan postupak i ponude, posebno analizirajući navode žalitelja, nakon čega je Ugovorni organ donio Rješenje broj: 91-3/19 od 15.1.2020. godine kojim je djelimično uvažio navode žalitelja, poništio donesenu Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, odbacio ponude ponuđača „GUMA M“ d.o.o. Mostar i „EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac, te poništio postupak nabavke, a sve iz razloga utvrđenih u Rješenju. Suština odbacivanja ponude ponuđača „GUMA M“ d.o.o. Mostar je u tome što je ponuđena guma YOKOHAMA GEOLANDAR A/T G015 za koju je utvrđeno da po izgledu gazeće površine nije kramponka, te kao takva ne odgovara zahtjevima Ugovornog organa. Suština odbacivanja ponude ponuđača „ EURO DAM-JAS “ d.o.o. Lukavac je u tome što je ponuđena guma sa ugrađenim ekserima koje ponuđač – žalitelj naziva kramponima. Kako Ugovorni organ nije tražio takvu gumu, i kako su takve gume zabranjene za saobraćaj u BiH u skladu sa članom 5. Pravilnika o saobraćaju u zimskim uvjetima (Službeni glasnik BiH 13/2007), to je takva ponuđena guma neprihvatljiva. Do navedenih saznanja se došlo iz navoda iz žalbe žalitelja.

Na navedeno Rješenje broj 91-3/19 od 15.1.2020. godine ponuđači  su podnijeli žalbe, „EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac – Žalba broj: JN-13/20 i „GUMA M“ d.o.o. Mostar – Žalba broj: 384-12-02/19V. Ugovorni organ nije usvojio žalbe žalitelja, te je iste sa Izjašnjenjem po navodima iz istih dostavio na postupanje Uredu za razmatranje žalbi.

Rješavajući po žalbi žalitelja „EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac Ured za razmatranje žalbi je donio Rješenje broj: JN2-03-07-1-240-8/20 kojim poništava tačke 4., 5. i 6. dispozitiva rješenja Ugovornog organa broj: 91-3/19, te predmet vraća ugovornom organu na ponovno odlučivanje.

Rješavajući po žalbi žalitelja „GUMA M“ d.o.o. Mostar Ured za razmatranje žalbi je donio Rješenje broj: JN2-03-07-1-241-7/20 kojim odbija žalbu žalitelja.

Ugovorni organ je, postupajući po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi broj JN2-03-07-1-240-8/20, u ponovljenom postupku donio Odluku broj: 91-2-6/19 od 27.2.2020. godine, kojom se odbacuju ponude ponuđača „UNITRADE“ d.o.o. Ljubuški, „GUMA M“ d.o.o. Mostar i „EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac, te poništava postupak nabavke.

Na navedenu Odluku broj: 91-2-6/19 od 27.2.2020. godine ponuđač „EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac je uložio žalbu broj: JN-51/20 koja je sa izjašnjenjem ugovornog organa proslijeđena na rješavanje Uredu za razmatranje žalbi.

Rješavajući po žalbi Ured je donio Rješenje broj: JN2-03-07-1-625-8/20 od 2.4.2020. godine. Rješenjem se usvaja žalba žalitelja, poništava Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 91-2-6/19 i predmet vraća ugovornom organu na ponovno odlučivanje. Postupajući po navedenom Rješenju Ugovorni organ je donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 91-2-11/19 od 21.5.2020. godine kojom je ponuđač „EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac izabran za najpovoljnijeg ponuđača.

Na navedenu Odluku ponuđač „GUMA M“ d.o.o. Mostar je uložio žalbu broj: 384-12-07/19V.

 Rješavajući po navedenoj žalbi ugovorni organ je donio Rješenje broj:91-2-14/19 kojim se usvaja Žalba ponuđača „GUMA M“ d.o.o. Mostar kao djelimično osnovana, stavlja van snage Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 91-2-11/19 od 21.5.2020. godine, odbacuje ponuda ponuđača „EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac kao nekvalificirana, te poništava postupak nabavke.

Na navedeno Rješenje ponuđač „EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac podnio je žalbu broj: JN-155/20 od 8.6.2020. godine. Ugovorni organ nije usvojio žalbu žalitelja, te je istu sa Izjašnjenjem po navodima iz iste i potrebnom dokumentacijom dostavio na postupanje Uredu za razmatranje žalbi. Rješavajući po žalbi Ured je donio Rješenje broj: JN2-03-07-1-1465-8/20 od 16.7.2020. godine. Rješenjem se usvaja žalba žalitelja, poništava Rješenje broj 91-2-14/19 od 3.6.2020. godine i predmet vraća ugovornom organu na ponovno odlučivanje. Ugovorni organ u ponovljenom postupku donijeti će Odluku u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama i okončati postupak javne nabavke, poštujući stavove Ureda iznesene u predmetnom rješenju.

Pregled pristiglih ponuda u postupku:

Br.protokola ugovornog organa

Datum prijema ponude

Naziv ponuđača

Koverta ispravno zatvorena (da/ne)

Ukupna cijena ponude bez popusta               (KM bez PDV)

Popust (KM)

Ukupna cijena ponude sa uključenim popustom               (KM bez PDV)

03-5741/19

20.12.2019.

„UNITRADE“ d.o.o. Ljubuški

Da

34.263,40

0,00

34.263,40

03-5755/19

20.12.2019.

„GUMA M“ d.o.o. Mostar

Da

29.263,50

0,00

29.263,50

03-5790/19

23.12.2019.

„EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac

Da

29.998,64

0,00

29.998,64

 Ponuda ponuđača „EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac na osnovu stavova Ureda za razmatranje žalbi iz Rješenja broj: JN2-03-07-1-1465-8/20 od 16.7.2020. godine kvalificirana.

Kako se predmet vraća na ponovni postupak, kako je za ponudu ponuđača „UNITRADE“ d.o.o. Ljubuški u početku postupka utvrđeno da nije ispravna i prihvatljiva, te kako je u žalbenom postupku je utvrđeno da ponuda ponuđača „GUMA M“ d.o.o. Mostar nije ispravna i prihvatljiva, to je ispravna i prihvatljiva samo ponuda ponuđača „EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac. Stoga je ništavan i provedeni postupak e-aukcije, jer se u skladu sa Članom 3. Stav3. Pravilnika o uslovima  i načinu korištenja e-aukcije ista nije mogla zakazati.

Rang lista prihvatljivih ponuda je:

1. „EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac – ukupna cijena ponude 29.998,64 KM bez PDV.

Nije uočena računske greška u ponudi ponuđača „EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac.

Procijenjena vrijednost nabavke je 30.000,00 KM. Cijena prvorangirane ponude je 29.998,64 KM, što je u okviru procijenjene vrijednosti nabavke.

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno naknadno dostavljanje dokaza o ispunjavanju uslova za kvalifikaciju – Lična sposobnost ponuđača iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a ista je dostavljena u prethodnoj fazi postupka.

 Uvažavajući sve činjenice navedene u Zapisniku, Komisija za javnu nabavku je predložila da se ponuda ponuđača „EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac prihvati kao najpovoljnija ponuda, te donese odluka  o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.                                                                                                                 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.