JAVNI POZIVI

29Jul

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za motorne pile, br. 41-2/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 10.08.2020.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 13.07.2020. godine,  donosi se

O  D  L  U K A 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Nabavka rezervnih dijelova za motorne pile, br. 41-2/20)

Na osnovu  javnog poziva o nabavci broj: 41-2/20 – Otvoreni postupak za nabavku rezervnih dijelova za motorne pile za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda. Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda u postupku javne nabavke putem otvorenog postupka konstatovala da je pristigla ponuda od jednog ponuđača za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu, i to ponuda od ponuđača „THOR“ d.o.o. Doboj.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača Komisija je ustanovila da je ponuđač dostavio kompletnu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno-pravno ispravna.

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno naknadno dostavljanje dokaza o ispunjavanju uslova za kvalifikaciju – Lična sposobnost ponuđača iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, ali je ponuđač iste dostavio u sklopu ponude.

U predmetnom postupku predviđeno je vođenje e-aukcije, ali kako je u postupku pristigla samo jedna ponuda, to se u skladu sa Članom 3. Stav 3. Pravilnika o uslovima  i načinu korištenja e-aukcije ista ne može zakazati.

U skladu sa navedenim preporučeno je da se ponuda ponuđača „THOR“ d.o.o. Doboj prihvati kao najpovoljnija u predmetnom postupku, te donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sa kojim bi se zaključio Okvirni sporazum za nabavku.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.