JAVNI POZIVI

17Jul

Javno nadmetanje br. 14 - PL/20 ( Prodaja drvnih sortimenata hrasta, jele i bukve "na paritetu tvrdi put")

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 24.07.2020.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije  br. 03-3363/20 od  16.07.2020. godine, raspisuje se:

J A V N O    N A D M E T A NJ E  br. 14–PL/20

Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, jele i bukve „na paritetu tvrdi put“ na području JP “ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići.

 Uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači i dokazi koje dostavljaju u ponudi :

Ponuda treba da sadrži: 

1. Cjenovni obrazac ponude (mora biti potpisan i popečaćen),

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki LOT posebna uplata na posebnoj        uplatnici (10% od početne vrijednosti LOT-a),

LOT 1 – uplata      245,00 KM,

LOT 2 – uplata      262,00 KM,

LOT 3 – uplata      628,00 KM,

LOT 4 – uplata   2.193,00 KM.

3. Izjavu o prihvatanju uslova licitacije (nalazi se u prilogu javnog poziva),

4. Obrazac za dostavljanje ponude (nalazi se u prilogu javnog poziva).

Pored navedenog ponuđači koji budu izabrani, a koji se prvi put prijavljuju, dobit će pismeno obavještenje/poziv da u roku od 2 (dva) dana, od dana prijema obavještenja, neračunajući neradne dane, dostave slijedeće dokaze :

1. Rješenje o upisu u sudski registar, da ponuđač ispunjava uslove za promet šumskih drvnih sortimenata; 

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

3. Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost.

4. Potvrdu o solventnosti izdatu od poslovne banke u kojoj ponuđač ima otvoren račun.

Pravo učešća imaju sva pravna lica.

Obavezno je aplicirati na na cijeli LOT, parcijalne ponude će biti odbijene.

Obaveza kupca je da preuzme količinski do 5% više od ugovorene količine, ukoliko ta količina ostane na stovarištu.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cijenu za jedan LOT , prednost će imati ponuđač/kupac koji je ponudio veću cijenu za prvu klasu drvnog sortimenta koji se prodaje.

Ukoliko su cijene identične po svim klasama kod dva ili više ponuđača, bit će pozvani na usmenu licitaciju - nadmetanje. U pozivu za usmenu licitaciju, ponuđači/kupci će biti obavješteni o mjestu, datumu i početku zakazanog usmenog nadmetanja kao i o najmanjem iznosu podizanja cijene. Licitirati se ne može ispod prvobitno ponuđene cijene u ponudi. Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju. U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju, LOT se poništava.

Utovar na prijevozno sredstvo je obaveza kupca.

Za LOT-4 Prodavac zadržava pravo, da ne zaključi ugovor sa kupcem koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku licitacije, ukoliko se ne odabere ponuđač u postupku javne nabavke usluga sječe i izvoza za odjel koji je predmet licitacije a koji se provodi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Pomenuto pravo prodavac zadržava iz razloga što se postupak prodaje na način pretrpodaje provodi u dva odvojena postupka. Postupak prodaje drveta prije izvođenja radova se provodi putem licitacije pod uslovima propisanim Odlukom Vlade FBiH o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata Sl.novine FBiH br. 52/09 dok se postupak javne nabavke usluga sječe i izvoza za isti predmetni odjel provodi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Ukoliko se po javnom pozivu sječe i izvoza drvnih sortimenata za predmenti odjel ne odabere ponuđač, prodavac nema obavezu da zaključi ugovor sa kupcem koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku prodaje putem licitacije jer nije u mogućnosti iz tehničkih razloga vlastitim sredstvima realizovati poslove sječe i izvoza drvnih sortimenata.

Kupac plaća robu avansno prije otpremanja drvnih sortimenata. Iznos avansnih uplata u toku realizacije ugovora utvrđivat će Prodavac na bazi raspoloživih količina o kojima će upoznati Kupca.

Utovar na prijevozno sredstvo je obaveza kupca.

Ukoliko ponuđena jedinična cijena po bilo kom sortimentu i klasi je neodređena ili niža od početnih cijena u obrascima, ponuda će se smatrati neprihvatljivom i kao takva će biti odbijena. Ukoliko ponuda ne bude kompletna u dijelu tražene dokumentacije odnosno ponuđač bude ocijenjen kao nekvalificiran za učešće u nadmetanju, ista će se odbaciti.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 24.07.2020. godine do 10:00 sati na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom Licitacija br. PL-14/20 – prodaja šumskih drvnih sortimenata „na paritetu tvrdi put“ - NE OTVARATI .

Rok za dostavljanje ponuda ističe 24.07.2020. godine u 10:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i popečaćen.

Javno otvaranje će se obaviti dana 24.07.2020. godine u 11:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25.

Dodatne informacije kao i cjenovni obrazac ponude, možete preuzeti ovdje.