JAVNI POZIVI

25Jun

Javno nadmetanje br. 13 - PL/2 (Prodaja drvnih sortimenata trupaca hrasta"na paritetu tvrdi put")

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 02.07.2020.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije  br. 03-2730/20 od  24.06.2020. godine, raspisuje se:

J A V N O    N A D M E T A NJ E  br. 13–PL/20 

(Prodaja drvnih sortimenata trupaca hrasta“na paritetu tvrdi put“na području JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići)

Uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači i dokazi koje dostavljaju u ponudi :

Ponuda treba da sadrži:

1. Cjenovni obrazac ponude (mora biti potpisan i popečaćen);

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lota);

Lot 1 - uplata  2.554,00 KM

Lot 2 - uplata  2.290,00 KM

Lot 3 - uplata     373,00 KM

3. Izjavu o prihvatanju uslova licitacije (nalazi se u prilogu javnog poziva);

4. Obrazac za dostavljanje ponude (nalazi se u prilogu javnog poziva).

Pored navedenog ponuđači koju budu izabrani, a koji se prvi put prijavljuju, dobit će pismeno obavještenje/poziv da u roku od 2 (dva) dana, od dana prijema obavještenja, ne računajući neradne dane, dostave slijedeće dokaze :

1. Rješenje o upisu u sudski registar, da ponuđač ispunjava uslove za promet šumskih drvnih sortimenata;

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji;

3. Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost;

4. Potvrdu o solventnosti izdatu od poslovne banke u kojoj ponuđač ima otvoren račun;

Pravo učešća imaju sva pravna lica. Obaveza kupca je da preuzme količinski do 5% više od ugovorene količine, ukoliko ta količina ostane na  stovarištu.

Obavezno je apliciratina na cijeli LOT, parcijalne ponude će biti odbijene.

Prodavac zadržava pravo, da ne žaključi ugovor sa kupcem koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku licitacije, ukoliko se ne odabere ponuđač u postupku javne nabavke usluga sječe i izvoza za odjel koji je predmet licitacije a koji se provodi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Pomenuto pravo prodavac zadržava iz razloga što se postupak prodaje na način pretrpodaje provodi u dva odvojena postupka.

Postupak prodaje drveta prije izvođenja radova se provodi putem licitacije pod uslovima propisanim Odlukom Vlade FBiH o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata Sl.novine FBiH br. 52/09 dok se postupak javne nabavke usluga sječe i izvoza za isti predmetni odjel provodi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Ukoliko se po javnom pozivu sječe i izvoza drvnih sortimenata za predmenti odjel ne odabere ponuđač, prodavac nema obavezu da zaključi ugovor sa kupcem koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku prodaje putem licitacije jer nije u mogućnosti iz tehničkih razloga vlastitim sredstvima realizovati poslove sječe i izvoza drvnih sortimenata.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 02.07.2020. godine do 10:00 sati na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom Licitacija br. 13 - PL / 20 – Prodaja drvnih sortimenata trupaca hrasta „na paritetu tvrdi put“ - NE OTVARATI .

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka, bit će vraćene ponuđaču neotvorene.

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i popečaćen.

Prijave slati na adresu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25., Zavidovići.

Javno otvaranje će se obaviti dana 02.07.2020.godine u 11:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima, u Ulici Alije Izetbegovića br. 25..

Dodatne informacije kao i cjenovni obrazac ponude, možete preuzeti ovdje.