JAVNI POZIVI

10Feb

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i poništenju postupka javne nabavke za usluge tehničkog pregleda vozila, br. 10/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 15.02.2020.

Na osnovu člana 89. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 07.02.2020. godine,  donose se

O  D  L  U  K  E

O izboru najpovoljnijeg ponuđača i  poništenju postupka javne nabavke

(Tehnički pregled vozila, br. 10/20)

Na osnovu javnog poziva o nabavci broj 10/20 – Konkurentski postupak nabavke usluga tehničkog pregleda vozila, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Lot - 1 

U Zapisniku o javnom otvaranju ponuda konstatovano je da je pristigla jedna ponuda za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu Usluge tehničkog pregleda vozila – lot – 1( Usluge tehničkog pregelda vozila za PJ“Šumariju Vareš), i to od ponuđača „OSING – osiguranje inžinjering“d.o.o. Sarajevo.

U postupku ocjene ponuda, Komisija je konstatovala da ponuđač „OSING – osiguranje inžinjering“d.o.o. Sarajevo, nije dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, odnosno da pristigla ponuda nije formalno – pravno ispravna.

Uzimajući u obzir navedeno, komisija za provođenje javne nabavke, direktoru preduzeća predložila je donošenje odluke o poništenju postupka javne nabavke, u skladu sa članom 69. stav 2., tačka d), Zakona o javnim nabavkama.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Lot - 4 

U Zapisniku o javnom otvaranju ponuda konstatovano je da je pristigla jedna ponuda za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu Usluge tehničkog pregleda vozila – lot – 4 ( Usluge tehničkog pregelda vozila za PJ“Šumarije Žepče, Maglaj i Tešanj“, i to od ponuđača „AGRAM“d.d. Ljubuški.

U postupku ocjene ponuda, Komisija je konstatovala da je ponuđač „AGRAM“d.d. Ljubuški, dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, odnosno pristigla ponuda je formalno – pravno ispravna.

Ponuđena cijena, jedine pristigle ponude, u okviru je procijenjene vrijednosti ugovora, te je komisija za provođenje javne nabavke, direktoru preduzeća predložila donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Lot - 2, lot - 3 i lot - 5 

U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, komisija za javnu nabavku imenovana za provođenje postupka javne nabavke, konstatuje da na navedeni javni poziv lot – 2 (Usluge tehničkog pregelda vozila za PJ“Šumarije Kakanj i Visoko), lot – 3 (Usluge tehničkog pregelda vozila za PJ“Šumarije Zavidovići, Zenica, SP TAJAN" i Uprava preduzeća), i lot – 5 (Usluge tehničkog pregelda vozila za PJ“Šumariju Olovo),  nije dostavljena nijedna ponuda u krajnjem ostavljenom roku za dostavu ponuda.

Shodno navedenom, Komisija za javnu nabavku je predložila poništenje postupka javne nabavke za lot – 2, lot – 3 i lot – 5, imajući u vidu odredbe člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ovih odluka može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.