JAVNI POZIVI

07Feb

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača(lot - 1) i poništenju postupka javne nabavke (lot -2, lot - 3 i lot - 4), u postupku nabavke usluga proreza, br.16/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 12.02.2020.

Na osnovu člana 69. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 06.02.2020. godine,  donose se

O  D  L  U  K  E

O izboru najpovoljnijeg ponuđača i  poništenju postupka javne nabavke

(Nabavka usluga proreza oblovine, br. 16/20)

Na osnovu javnog poziva o nabavci broj 16/20 – Otvoreni postupak nabavke usluga proreza oblovine, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

U Zapisniku o javnom otvaranju ponuda konstatovano je da je pristigla jedna ponuda za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu Usluge proreza oblovine – lot – 1, i to od ponuđača „KRAŠKO – PROMET“ d.o.o. Olovo.

U postupku ocjene ponuda Komisija je konstatovala da je ponuđač „KRAŠKO – PROMET“d.o.o. Olovo, dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, odnosno pristigla ponuda je formalno – pravno ispravna.

Ponuđena cijena, jedine pristigle ponude, niža je od procijenjene vrijednosti ugovora, te je komisija za provođenje javne nabavke, direktoru preduzeća predložila donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, komisija za javnu nabavku imenovana za provođenje postupka javne nabavke, konstatuje da na navedeni javni poziv lot – 2, lot – 3, i lot – 4,  nije dostavljena nijedna ponuda u krajnjem ostavljenom roku za dostavu ponuda.

Shodno navedenom, Komisija za javnu nabavku je predložila poništenje postupka javne nabavke za lot – 2, lot – 3 i lot – 4, imajući u vidu odredbe člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ovih odluka može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.