JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

04Jun

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na izgradnji osmatračnica, br. 26/24

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 14.06.2024.

Na osnovu člana 64. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14 i br.59/22 ), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 03.06.2024. godine, donosi se slijedeća

O D L U K A

O poništenju postupka javne nabavke radova na izgradnji osmatračnica, br. 26/24

Na osnovu javnog  poziva o nabavci broj: 26/23 – Konkurentski postupak za nabavku radova na izgradnji osmatračnica, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da na navedeni javni oglas nije prispjela niti jedna blagovremena ponuda. 

Uzimajući u obzir navedeno, donesena je odluka o poništenju postupka javne nabavke.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove odluke, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.