JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

04Jun

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, br. 02-24, za lot - 3

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 14.06.2024.

Na osnovu člana 64. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, od 22.05.2024. godine, donosi se, 

O  D  L  U  K  A

o poništenju postupka javne nabavke usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, br. 02/24, za Lot - 3           

Na osnovu javnog poziva za nabavku broj: 02/24 – Otvoreni postupak za nabavku usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda konstatovala da su na pomenuti javni poziv, za lot 3, dostavljene četiri blagovremene ponude, od ponuđača "EURO ŠUME"d.o.o. Kakanj, "INOPLUSS"d.o.o. Kakanj, "MILOVIĆI"d.o.o. Kakanj, i "INOREZ"d.o.o. Visoko. Sve četiri dostavljene ponude su u skladu sa tenderskom dokumentacijom i formalno - pravno ispravne. U skaldu sa kriterijem najniže cijene donesena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za predmetni lot.

Dana 27.05.2024. godine, na protokolu preduzeća zaprimljen je dopis od firme "EURO ŠUME"d.o.o. Kakanj, u kojem Ugovorni organ obavještavaju da odustaju od potpisivanja ugovora za predmetnu nabavku. Nadalje, komisija je uputila dopis drugorangiranom ponuđaču "INOREZ"d.o.o. Visoko, koji svojim dopisom od 30.05.2024. godinte, također obavještava ugovorni organ o odustajanju od navedenog lota. 

Ostala dva ponuđača su imala identičnu cijenu za navedeni lot, te se nije mogao izvršiti odabir najpovoljnijeg ponuđača. U skaldu sa navedenim, Ugovorni organ je donio odluku o poništenju postupka nabavke za Lot 3.   

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove odluke, može se izjaviti žalba ugovornom organu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.