JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

14May

Odluka o poništenju javne nabavke usluga na doznaci stabala, br. 08/24, za Lot - 5 i Lot - 7


DATUM ZAVRŠETKA: 24.05.2024.

Na osnovu člana 64. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 22.03.2024. godine, kao i dopisu "AGRO VRT"d.o.o. Kakanj, donosi se, 

O  D  L  U  K  A

o poništenju postupka javne nabavke usluga na doznaci stabala, br. 08/24, za Lot - 5 i Lot - 7            

Na osnovu javnog poziva za nabavku broj: 08/24 – Otvoreni postupak za nabavku usluga na doznaci stabala, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda konstatovala da su na pomenuti javni poziv dostavljene dvije blagovremene ponude i to od ponuđača "KRAŠKO - PROMET"d.o.o. Olovo i "AGRO - VRT" d.o.o. Kakanj.    

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da su ponude od kvalificiranih ponuđača i dostavljene u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, te da su ponude formalno - pravno ispravne. 

 

Nakon analize i ocjene pristiglih ponuda od strane Komisije za javnu nabavku, shodno utvrđenom kriteriju ''Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude'', najpovoljnija ponuda za LOT - 5 - PJ"Šumarija Zenica", dostavljena je od ponuđača "AGRO - VRT"d.o.o. Kakanj, te je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Nakon analize i ocjene pristiglih ponuda od strane Komisije za javnu nabavku, shodno utvrđenom kriteriju ''Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude'', najpovoljnija ponuda za LOT - 7 - PJ"Šumarija Zavidovići", dostavljena je od ponuđača "AGRO - VRT"d.o.o. Kakanj, te je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Dana 10.05.2024. godine, na protokolu preduzeća zaprimljen je dopis od firme "AGRO - VRT"d.o.o. Kakanj, u kojem Ugovorni organ obavještavaju da odustaju od potpisivanja ugovora za predmetnu nabavku. 

S tim u vezi, a s obzirom na činjenicu da za navedene lotove nije bilo drugorangiranih ponuda, Ugovorni organ je donio odluku o poništenju postupka nabavke za Lot - 5 i Lot - 7. 

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove odluke, može se izjaviti žalba ugovornom organu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.