JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

15May

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke zračnica za gume na šumskim traktorima, br. 21/24


DATUM ZAVRŠETKA: 27.05.2024.

Na osnovu člana 64. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 07.05.2024. godine,  donosi se, 

O  D  L  U  K  A 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku nabavke zračnica za gume na šumskim traktorima, br. 21/24          

Na osnovu javnog poziva za nabavku broj: 21/24 – Otvoreni postupak za nabavku zračnica za gume na šumskim traktorima, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda konstatovala da su na pomenuti javni poziv dostavljene dvije blagovremene ponude i to od ponuđača "UNITRADE"d.o.o. Ljubuški i "JASMIN M"d.o.o. Žepče.    

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača Komisija je konstatovala da su obje ponude od kvalificiranih ponuđača i dostavljene u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, te da su ponude formalno - pravno ispravne. 

Nakon analize i ocjene pristiglih ponuda od strane Komisije za javnu nabavku, shodno utvrđenom kriteriju ''Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude'', preporučeno je da se ponuda ponuđača "UNITRADE"d.o.o. Ljubuški, prihvati kao najpovoljnija u ovom postupku, te da se donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove odluke, može se izjaviti žalba Ugovornom organu JP"ŠPD ZDK"d.o.o. Zavidovići, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.