JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

15May

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga angažovanja radnika na rasadnicima, br. 04/24


DATUM ZAVRŠETKA: 27.05.2024.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 14.05.2024. godine,  donosi se, 

O  D  L  U  K  A 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku nabavke usluga angažovanja radnika na rasadnicima, br. 04/24          

Na osnovu javnog poziva za nabavku broj: 04/24 – Otvoreni postupak za nabavku usluga angažovanja radnika na rasadnicima, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda konstatovala da je na pomenuti javni poziv dostavljena jedna ponuda, i to od ponuđača POLJOPRIVREDNI OBRAT"AGRO - JUKIĆ" Žepče.   

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača Komisija je konstatovala da je ponuda od kvalificiranog ponuđača i dostavljena u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, te da je ponuda formalno - pravno ispravna. 

Nakon analize i ocjene pristigle ponude od strane Komisije za javnu nabavku, shodno utvrđenom kriteriju ''Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude'', činjenici da je pristigla jedna ponuda u ovom postupku, te da je ponuda prihvatljiva, preporučeno je da se ponuda ponuđača POLJOPRIVREDNI OBRAT"AGRO - JUKIĆ" Žepče, prihvati kao najpovoljnija u ovom postupku, te da se donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove odluke, može se izjaviti žalba URŽ, putem Ugovornog organa JP"ŠPD ZDK"d.o.o. Zavidovići, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.