JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

29Jan

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke nasipnog materijala, br. 95/23

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 09.02.2024.

Na osnovu člana 64. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 25.01.2024. godine,  donose se, 

O  D  L  U  K  E

o izboru najpovoljnijih ponuđača  u postupku nabavke nasipnog materijala, br. 95/23             

Na osnovu javnog poziva za nabavku broj: 95/23 – Otvoreni postupak za nabavku nasipnog materijala, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda konstatovala da su na pomenuti javni poziv dostavljene dvije blagovremene ponude i to od ponuđača "BN TRANSPORT"d.o.o. Zavidovići i “POROBIĆ”d.o.o.Zavidovići.  

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da su ponude od kvalificiranih ponuđača i dostavljene u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, te da su ponude formalno - pravno ispravne. 

Nakon analize i ocjene pristiglih ponuda od strane Komisije za javnu nabavku, shodno utvrđenom kriteriju ''Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude'', najpovoljnija ponuda za LOT - 1 - PJ "VAREŠ", dostavljena je od ponuđača "POROBIĆ"d.o.o. Zavidovići, te je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Nakon analize i ocjene pristiglih ponuda od strane Komisije za javnu nabavku, shodno utvrđenom kriteriju ''Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude'', najpovoljnija ponuda za LOT - 2 - PJ "ZAVIDOVIĆI", dostavljena je od ponuđača "BN TRANSPORT"d.o.o Zavidovići, te je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Nakon analize i ocjene pristiglih ponuda od strane Komisije za javnu nabavku, shodno utvrđenom kriteriju ''Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude'', najpovoljnija ponuda za LOT - 3 - PJ "ŽEPČE", dostavljena je od ponuđača "BN TRANSPORT"d.o.o. Zavidovići, te je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ovih odluka, može se izjaviti žalba ugovornom organu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.