JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

27Nov

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke guma za putnička vozila, br. 79-3/23

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 07.12.2023.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14 i 59/22), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 27.11.2023. godine,  donosi se 

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke guma za putnička vozila, br. 79-3/23            

Na osnovu  poziva o nabavci broj: 79-3/23 – Otvoreni postupak za nabavku guma za putnička vozila, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda u postupku javne nabavke putem otvorenog postupka konstatovala da su pristigle ponude od tri ponuđača za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu, i to ponude od ponuđača „UNITRADE"d.o.o. Ljubuški, "EURO - DAM JAS"d.o.o. Lukavac i "GUMA VP 200"d.o.o. Mostar. 

Nakon pregleda Tenderske dokumentacije i uvida u ponude ponuđača u smislu člana 2. Zakona o javnim nabavkama, Komisija je konstatovala da su ponude od ponuđača "EURO - DAM JAS"d.o.o. Lukavac i "GUMA VP 200"d.o.o. Mostar u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, dok je ponuda ponuđača "UNITRADE"d.o.o. Ljubuški, nepravilna. 

U predmetnom postupku predviđeno je vođenje e-aukcije, nakon čijeg provođenja je napovoljniju ponudu dostavio ponuđač "GUMA VP 200"d.o.o. Mostar, te je donesena odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje. 

Protiv ove odluke, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.