JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

21Nov

Odluke o poništenju postupka javne nabavke LZS, br. 53/23

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 01.12.2023.

Na osnovu člana 69. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 20.11.2023. godine,  donose se, 

O  D  L  U  K  E

o poništenju postupka javne nabavke LZS, br. 53/23             

Na osnovu javnog poziva za nabavku broj: 53/23 – Otvoreni postupak za nabavku LZS, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda konstatovala da su na pomenuti javni poziv dostavljene tri ponude i to od ponuđača "A&A Senergy”, d.o.o.Sarajevo, “R&S” d.o.o. Sarajevo i “DANIJAL S” d.o.o. Tešanj.    

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača Komisija je konstatovala da ponude od  ponuđača "A&A Senergy”, d.o.o.Sarajevo, “R&S” d.o.o. Sarajevo i “DANIJAL S” d.o.o. Tešanj, nisu dostavljene u skaldu sa tenderskom dokumentacijom te iz tog razloga nisu prihvatljive u daljem postupku javne nabavke.

Uvažavajući navedene činjenice, Komisija je predložila donošenje odluka o poništenju postupka javne nabavke te dala preporuku za detaljniji opis tehničkih specifikacija u ponovljenom postupku, kako bi ponuđači jednostavnije sačinili ponudu.

Odluku za lot – 6 – Rukavice, možete preuzeti ovdje.

Odluku za lot – 7 – Šljemovi I zaštitne naočale, možete preuzeti ovdje.

Odluku za lot – 8 – Ostala oprema, možete preuzeti ovdje.   

Protiv ovih odluka, može se izjaviti žalba URŽ putem ugovornog organa, JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.