JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

21Nov

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke goriva, br. 67/23

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 01.12.2023.

Na osnovu člana 64. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 17.11.2023. godine,  donose se, 

O  D  L  U  K  E

o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku nabavke goriva, br. 67/23             

Na osnovu javnog poziva za nabavku broj: 67/23 – Otvoreni postupak za nabavku goriva, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda konstatovala da su na pomenuti javni poziv dostavljene dvije ponude i to od ponuđača "HIFA PETROL"d.o.o. Sarajevo i "ALMY"d.o.o. Zenica.  

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača Komisija je konstatovala da su ponude od kvalificiranih ponuđača i dostavljene u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, te da su ponude formalno - pravno ispravne. 

Nakon analize i ocjene pristiglih ponuda od strane Komisije za javnu nabavku, shodno utvrđenom kriteriju ''Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude'', najpovoljnija ponuda za LOT - 1 – PJ"Šumarija Olovo", dostavljena je od ponuđača "HIFA PETROL"d.o.o. Sarajevo, te je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Nakon analize i ocjene pristiglih ponuda od strane Komisije za javnu nabavku, shodno utvrđenom kriteriju ''Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude'', najpovoljnija ponuda za LOT - 2 – PJ"Šumarija Zenica", dostavljena je od ponuđača "HIFA PETROL"d.o.o. Sarajevo, te je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Nakon analize i ocjene pristiglih ponuda od strane Komisije za javnu nabavku, shodno utvrđenom kriteriju ''Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude'', najpovoljnija ponuda za LOT - 3 – PJ"Šumarija Zavidovići", dostavljena je od ponuđača "HIFA PETROL"d.o.o. Sarajevo, te je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. 

Odluku možete preuzeti ovdje.

Nakon analize i ocjene pristiglih ponuda od strane Komisije za javnu nabavku, shodno utvrđenom kriteriju ''Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude'', najpovoljnija ponuda za LOT - 4 – PJ"TAJAN", dostavljena je od ponuđača "HIFA PETROL"d.o.o. Sarajevo, te je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. 

Odluku možete preuzeti ovdje.

Nakon analize i ocjene pristiglih ponuda od strane Komisije za javnu nabavku, shodno utvrđenom kriteriju ''Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude'', najpovoljnija ponuda za LOT - 5 – UPRAVA, dostavljena je od ponuđača "HIFA PETROL"d.o.o. Sarajevo, te je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

 Protiv ovih odluka, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.