JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

19Oct

Javno nadmetanje br. 06-PS/23 (Prodaja otpisanih grla - konja)

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 26.10.2023.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja, broj: 03 - 5044/23. od  18.10.2023. godine, raspisuje se:

J A V N O    N A D M E T A NJ E  br:  06 – PS /23

 

(Prodaja otpisanih grla – konja na području PJ „Šumarije Olovo" u  JP “ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići)

Obavezno je aplicirati na cijeli LOT, parcijalne ponude će biti odbijene.

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica.

Uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači i dokaze koje dostavljaju u ponudi :

Ako ponudu dostavlja  fizičko  lice  potrebno je dostaviti:

1. Podatke o fizičkom licu ( ime, prezime, ime jednog roditelja, broj žiro računa i naziv banke, adresa i broj telefona),

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima),

3. Cjenovni obrazac ponude u KM potpisan od strane ponuđača sa brojem lota na koji se aplicira,

4. Potpisanu izjavu ( nalazi se u prilogu javnog poziva).

Ako ponudu dostavlja pravno lice potrebno je dostaviti:

1. Podatke o pravnom licu ( Rješenje o upisu u sudski registar, ovjereno od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke ),

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

3. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima),

4. Cjenovni obrazac ponude u KM mora biti i ovjeren pečatom pravnog lica sa brojem lota na koji se aplicira,

5. Potpisanu i ovjerenu izjavu ( nalazi se u prilogu javnog poziva ). 

Licitacija će biti punovažna i ako ponudu dostavi samo jedan ponuđač za jedan lot.

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ako je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

Svi navedeni dokazi dostavljaju se u ovjerenoj kopiji u sastavu ponude.

Ponude koje su na protokol pristigle nakon roka utvrđenog za prijem ponuda, neotvorene se vraćaju ponuđačima i kao takve evidentiraju u zapisnik.

Otvaranju ponuda, odnosno na javnom nadmetanju, mogu učestvovati fizička lica lično ili punomoćnik, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

Ukoliko su cijene identične za jedan lot kod dva ili više ponuđača, bit će pozvani na usmenu licitaciju-nadmetanje. U pozivu za usmenu licitaciju, ponuđači/kupci će biti obavješteni o mjestu, datumu i početku zakazanog usmenog nadmetanja kao i o najmanjem iznosu podizanja cijene.

Licitirati se ne može ispod prvobitno ponuđene cijene u ponudi. Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju.

U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju, LOT se poništava. U koliko se ponuđači dogovore o podjeli lota ili odustajanju, prodavac će prihvatiti volju ponuđača.

U tom slučaju ponuđači su dužni dostaviti pismenu izjavu potpisanu i ovjerenu pečatom firme, u koliko je ponuđač pravno lice, ili samo potpisanu izjavu sa ličnim podacima, matičnim brojem i brojem LK ukoliko je ponuđač fizičko lice.

Kupac ponuđenu cijenu za predmet prodaje plaća prije  preuzimanja.

Ponuđač koji bude izabran dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dostaviti dokaz prodavcu o uplati ukupne ponuđene cijene, umanjenu za uplaćenu garanciju za ozbiljnost ponude za predmetni lot.

U prisutnosti predstavnika Kupca i Prodavca izvršit će se vaganje. Na osnovu težine utvrđene vaganjem napraviti će se ugovor o prodaji, kojim će se utvrditi ukupna cijena, a koja je rezultat težine i ponuđene cijene u  KM/kg, ukoliko bude veća od procijenjene težine kupac je dužan uplatiti razliku prodavcu, a ako bude manja od procijenjene težine prodavac ce izvršiti povrat razlike kupcu od uplaćenog iznosa za predmetni lot-a.

Ponude (prijave) poslati u zatvorenoj koverti najkasnije do 26.10.2023. godine do 10:00 sati putem pošte na adresu ulica Alije Izetbegovića 25, 72 220 Zavidovići ili direktno predati na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom:

“Licitacija broj: 06 – PS/23 – prodaja otpisanih grla – konja“ - NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 26.10.2023. godine u 10:00 sati.

Javno otvaranje će se obaviti dana 26.10.2023. godine u 11:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića 25.

Tendersku dokumentaciju sa cjenovnim obrascem ponude možete preuzeti ovdje.