JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

12Oct

Javno nadmetanje br. 05-PS/23 (Prodaja rabljenih vozila i sekundarnih sirovina)

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 19.10.2023.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja - licitacije putem prikupljanja pismenih ponuda,  broj: 03- 4913 /23.,  od 11.10.2023. godine, raspisuje se:

J A V N O   N A D M E T A NJ E broj: 05 - PS/23

Prodaja rabljenih vozila i sekundarnih sirovina u Poslovnoj jedinici "Šumarija Olovo", "Šumarija Zavidovići", "Šumarija Zenica" i "Šumarija Maglaj".

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica.

Uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači i dokaze koje dostavljaju u ponudi:

Ako ponudu dostavlja  fizičko  lice  potrebno je dostaviti:

1. Podatke o fizičkom licu ( ime, prezime, ime jednog roditelja, broj žiro računa i naziv banke, adresa i broj telefona),

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima ),

3. Cjenovni obrazac ponude u KM potpisan od strane ponuđača sa brojem lota na koji se aplicira,

4. Potpisanu izjavu ( nalazi se u prilogu javnog poziva ).

Ako ponudu dostavlja pravno lice potrebno je dostaviti:

1. Podatke o pravnom licu ( Rješenje o upisu u sudski registar, ovjereno od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke ),

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

3. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima),

4. Cjenovni obrazac ponude u KM mora biti i ovjeren pečatom pravnog lica sa brojem lota na koji se aplicira,

5. Potpisanu i ovjerenu izjavu ( nalazi se u prilogu javnog poziva ).

Licitacija  će biti  punovažna  i  ako  ponudu dostavi  samo  jedan  ponuđač za jedan  lot.

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ako je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

Svi navedeni dokazi dostavljaju se u ovjerenoj kopiji u sastavu ponude.

Ne može se ponuditi cijena manja od početne cijene prodavca.

Ukoliko ponuda ne bude kompletna u dijelu tražene dokumentacije odnosno ponuđač

bude ocijenjen kao nekvalificiran za učešće u nadmetanju, ista će se odbaciti.

Ukoliko su cijene dva ili više ponuđača identične za isti lot i istu količinu, bit će pozvani na usmenu licitaciju - nadmetanje.

U pozivu za usmenu licitaciju, ponuđači/kupci će biti obavješteni o mjestu, datumu i početku zakazanog usmenog nadmetanja kao i o najmanjem iznosu podizanja cijene.

Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti drugorangiranom ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju.  

U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju, lot se  poništava.

Kriterijum za odabir najuspješnijeg ponuđača, u svojstvu kupca, je najviša ponuđena cijena.

Ugovor će se dodijeliti prvorangiranom ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu za lot na koju je aplicirao.

Kupac  plaća  robu  prije  preuzimanja vozila i sekundarnih sirovina.

Ponuđač koji bude izabran dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dostaviti dokaz prodavcu o uplati ukupne ponuđene cijene, umanjenu za uplaćenu garanciju za ozbiljnost ponude za predmetni lot.

U lot-ovima u kojima je predmet prodaje sekundarna sirovina stvarna količina utvrditi će se vaganjem, ukoliko bude veća od procijenjene količine kupac je dužan uplatiti razliku prodavcu, a ako bude manja od procijenjene količine prodavac ce izvršiti povrat razlike kupcu od uplaćenog iznosa za predmetni lot-a.

Ponude (prijave) slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 19.10.2023. godine do 10:00 sati poštom na adresu Alije Izetbegovića 25, 72 220 Zavidovići ili direktno predati na protokol  JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom:

''Javno nadmetanje – licitacija, broj: 05 – PS /23 – prodaja rabljenih vozila i sekundarnih sirovina “ - NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 19.10.2023. godine u 10:00 sati.

Javno  otvaranje  će  se  obaviti  dana 19.10.2023. godine  u  11:00  sati  u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima, ulica Alije Izetbegovića broj 25.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Tendersku dokumentaciju sa cjenovnim obrascem ponude, možete preuzeti ovdje.