JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

23May

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga u šumarstvu - pošumljavanja, br. 36/23

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 05.06.2023.

Na osnovu člana 64. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14 i br.59/22 ), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 22.05.2023. godine, donose se slijedeće

O D L U K E

O izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke usluga pošumljavanja, br. 36/23

Na osnovu javnog  poziva o nabavci broj: 36/23 – Otvoreni postupak za nabavku usluga pošumljavanja, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni oglas, za Lot – 7 – PJ”Šumarija Vareš” – Priprema terena za pošumljavanje, prispjela jedna blagovremena ponuda, i to od ponuđača UG”PINUS NIGRA”, vl. Kovač Ševal, Kakanj.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio  ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Iako je tenderskom dokumentacijom predviđeno vođenje e-aukcije, ista nije mogla biti zakazana s obzirom da je ponudu dostavio samo jedan ponuđač. Uzimajući u obzir navedeno, donesena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni oglas, za Lot – 8 – PJ”Šumarija Vareš” – Okopavanje sa otklanjanjem trave i korova, prispjela jedna blagovremena ponuda, i to od ponuđača UG”PINUS NIGRA”, vl. Kovač Ševal, Kakanj.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio  ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Iako je tenderskom dokumentacijom predviđeno vođenje e-aukcije, ista nije mogla biti zakazana s obzirom da je ponudu dostavio samo jedan ponuđač. Uzimajući u obzir navedeno, donesena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni oglas, za Lot – 9 – PJ”Šumarija Vareš” – Čišćenje kultura, otklanjanje trave i korova, prispjela jedna blagovremena ponuda, i to od ponuđača UG”PINUS NIGRA”, vl. Kovač Ševal, Kakanj.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio  ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Iako je tenderskom dokumentacijom predviđeno vođenje e-aukcije, ista nije mogla biti zakazana s obzirom da je ponudu dostavio samo jedan ponuđač. Uzimajući u obzir navedeno, donesena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni oglas, za Lot – 15 – PJ”Šumarija Kakanj” – Priprema terena za pošumljavanje i pošumljavanje, prispjela jedna blagovremena ponuda, i to od ponuđača UG”PINUS NIGRA”, vl. Kovač Ševal, Kakanj.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio  ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Iako je tenderskom dokumentacijom predviđeno vođenje e-aukcije, ista nije mogla biti zakazana s obzirom da je ponudu dostavio samo jedan ponuđač. Uzimajući u obzir navedeno, donesena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni oglas, za Lot – 16 – PJ”Šumarija Kakanj” – Priprema terena za pošumljavanje i pošumljavanje, prispjela jedna blagovremena ponuda, i to od ponuđača UG”PINUS NIGRA”, vl. Kovač Ševal, Kakanj.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio  ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Iako je tenderskom dokumentacijom predviđeno vođenje e-aukcije, ista nije mogla biti zakazana s obzirom da je ponudu dostavio samo jedan ponuđač. Uzimajući u obzir navedeno, donesena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni oglas, za Lot – 17 – PJ”Šumarija Kakanj” – Njega kultura u ranoj fazi razvoja i čišćenje kultura u redovnim terminima, prispjela jedna blagovremena ponuda, i to od ponuđača UG”PINUS NIGRA”, vl. Kovač Ševal, Kakanj.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio  ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Iako je tenderskom dokumentacijom predviđeno vođenje e-aukcije, ista nije mogla biti zakazana s obzirom da je ponudu dostavio samo jedan ponuđač. Uzimajući u obzir navedeno, donesena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni oglas, za Lot – 19 – PJ”Šumarija Kakanj” – Njega starijih kultura, prispjela jedna blagovremena ponuda, i to od ponuđača UG”PINUS NIGRA”, vl. Kovač Ševal, Kakanj.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio  ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Iako je tenderskom dokumentacijom predviđeno vođenje e-aukcije, ista nije mogla biti zakazana s obzirom da je ponudu dostavio samo jedan ponuđač. Uzimajući u obzir navedeno, donesena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni oglas, za Lot – 23 – PJ”Šumarija Zenica” – Priprema terena za pošumljavanje, pošumljavanje i popunjavanje, prispjela jedna blagovremena ponuda, i to od ponuđača PD”FEJZO M”, vl. Mašič Fejzo, Žepče.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio  ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Iako je tenderskom dokumentacijom predviđeno vođenje e-aukcije, ista nije mogla biti zakazana s obzirom da je ponudu dostavio samo jedan ponuđač. Uzimajući u obzir navedeno, donesena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni oglas, za Lot – 27 – PJ”Šumarija Zenica” – Njega kultura, prispjela jedna blagovremena ponuda, i to od ponuđača PD”FEJZO M”, vl. Mašič Fejzo, Žepče.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio  ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Iako je tenderskom dokumentacijom predviđeno vođenje e-aukcije, ista nije mogla biti zakazana s obzirom da je ponudu dostavio samo jedan ponuđač. Uzimajući u obzir navedeno, donesena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni oglas, za Lot – 28 – PJ”Šumarija Zenica” – Njega starijih kultura, prispjela jedna blagovremena ponuda, i to od ponuđača PD”FEJZO M”, vl. Mašič Fejzo, Žepče.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio  ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Iako je tenderskom dokumentacijom predviđeno vođenje e-aukcije, ista nije mogla biti zakazana s obzirom da je ponudu dostavio samo jedan ponuđač. Uzimajući u obzir navedeno, donesena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni oglas, za Lot – 32 – PJ”Šumarija Žepče” – Priprema terena za pošumljavanje, pošumljavanje, popunjavanje i njega kultura, prispjela jedna blagovremena ponuda, i to od ponuđača PD”FEJZO M”, vl. Mašič Fejzo, Žepče.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio  ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Iako je tenderskom dokumentacijom predviđeno vođenje e-aukcije, ista nije mogla biti zakazana s obzirom da je ponudu dostavio samo jedan ponuđač. Uzimajući u obzir navedeno, donesena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni oglas, za Lot – 33 – PJ”Šumarija Zavidovići” – Priprema terena za pošumljavanje i pošumljavanje, prispjela jedna blagovremena ponuda, i to od ponuđača “MR WOOD”d.o.o. Zavidovići.  

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio  ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Iako je tenderskom dokumentacijom predviđeno vođenje e-aukcije, ista nije mogla biti zakazana s obzirom da je ponudu dostavio samo jedan ponuđač. Uzimajući u obzir navedeno, donesena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ovih odluka, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.