JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

18May

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ostalog kancelarijskog materijala, br.09-2/23

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 29.05.2023.

Na osnovu člana 69. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14 i br.59/22 ), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 17.05.2023. godine, donosi se slijedeća

O D L U K A

O poništenju postupka javne nabavke ostalog kancelarijskog materijala, br. 09-2/23

Na osnovu javnog  poziva o nabavci broj: 09-2/23 – Otvoreni postupak za nabavku ostalog kancelarijskog materijala, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na navedeni javni oglas, prispjela jedna blagovremena ponuda i to od ponuđača “DEFTER”d.o.o. Sarajevo.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač, dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Komisija je, nadalje utvrdila da je cijena jedine ponude iznad procijenjene vrijednosti predmetne nabavke, te je, u skladu sa zakonskim preporukama, predložila poništenje postupka javne nabavke.

U skladu sa navedenim, donesena je odluka o poništenju javne nabavke.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove Odluke, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.