JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

05May

Obavijest zainteresovanim kupcima u postupku Javnog nadmetanja br. 05-PL/23

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 11.05.2023.

Obavještavamo Vas da je došlo do tehničke greške prilikom izrade tenderske dokumentacije za Javno nadmetanje br.05-PL/23. Naime, u lotu 8. umjesto cijene bukve za klasu L (285,00 KM),koja je i važeća, greškom je navedena početna cijena 416,00 KM, odnosno cijena za F klasu, što je rezultiralo i promjeni u ukupnom zbiru. Dakle, ukupan zbir za navedeni lot iznosi 16.992,00 KM, te garancija za ozbiljnost ponude u ovom lotu iznosi 1.699,20 KM. Vrsta sortimenta, klasa, masa i početne cijene za ostale klase u navedenom lotu ostaju nepromijenjeni, kao i svi ostali uslovi javnog nadmetanja.  

Molimo sve zainteresovane ponuđače, da ponudu za Javno nadmetanje br.05-PL/23, dostave na ispravljenom cjenovnom obrascu.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 11.05.2023. godine do 10:00 sati na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom LICITACIJA, broj: 05 - PL/23 – Prodaja šumskih drvnih sortimenata „na paritetu tvrdi put“ – NE OTVARATI.

Tendersku dokumentaciju sa ispravkom možete preuzeti ovdje.