JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

26Apr

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje sekundarnih šumskih proizvoda, br. 03-PS/23

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 28.04.2023.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016. godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja za pretprodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije broj: 03-1484/23, od 17.04.2023. godine, a shodno Zapisniku komisije sa otvaranja ponuda br. 03-1484-2/23 od 25.04.2023. godine, Izvještaja komisije broj :03-1484-3/23, od 25.04.2023. godine, te na osnovu dokumentacije Javnog nadmetanja br. 03-PS/23, br.03-1484-1/23, od 25.04.2023. godine, donose se slijedeće

O D L U K E 

O izboru najpovoljnijih ponuđača

(Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda, br. 03-PS/23) 

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju Taksa za sakupljanje ljekovitog bilja – sve vrste ljekovitog bilja, Lot – 4, u PJ”Šumarija Zenica”, izabrana je ponuda ponuđača “PROMELEM”d.o.o. Zenica.

Na pomenuti postupak (lot – 4), blagovremeno je pristigla jedna ponuda, koja je  formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi  0,17 KM/Kg bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju Taksa za sakupljanje ljekovitog bilja – sve vrste ljekovitog bilja, Lot – 6, u PJ”Šumarija Zavidovići”, izabrana je ponuda ponuđača “BONANTURA”d.o.o. Tešanj.  

Na pomenuti postupak (lot – 6), blagovremeno je pristigla jedna ponuda, koja je  formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi  0,17 KM/Kg bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju Taksa za sakupljanje ljekovitog bilja – sve vrste ljekovitog bilja, Lot – 8, u PJ”Šumarija Tešanj”, izabrana je ponuda ponuđača “BONANTURA”d.o.o. Tešanj.  

Na pomenuti postupak (lot – 8), blagovremeno je pristigla jedna ponuda, koja je  formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi  0,16 KM/Kg bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju Taksa za sakupljanje šumskih plodova, malina, kupina, borovnica, šipuraka itd., Lot – 13, u PJ”Šumarija Žepče”, izabrana je ponuda ponuđača “BONANTURA”d.o.o. Tešanj.  

Na pomenuti postupak (lot – 13), blagovremeno je pristigla jedna ponuda, koja je  formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi  0,16 KM/Kg bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju Taksa za sakupljanje šumskih plodova, malina, kupina, borovnica, šipuraka itd., Lot – 14, u PJ”Šumarija Zavidovići”, izabrana je ponuda ponuđača “BONANTURA”d.o.o. Tešanj.  

Na pomenuti postupak (lot – 14), blagovremeno je pristigla jedna ponuda, koja je  formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi  0,17 KM/Kg bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju Taksa za sakupljanje gljiva, vrganj I i II klasa, Lot – 24, u PJ”Šumarija Tešanj”, izabrana je ponuda ponuđača “BONANTURA”d.o.o. Tešanj.  

Na pomenuti postupak (lot – 24), blagovremeno je pristigla jedna ponuda, koja je  formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi  0,85 KM/Kg za prvu klasu I 0,75 KM/kg za drugu klasu, bez PDV-a.

Odluke možete preuzeti  ovdje.

Odluke možete preuzeti  ovdje.

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenom ponuđaču će biti ponuđeno sklapanje ugovora o ispruci drvnih sortimenata.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2 (dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.