JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

18Apr

Javno nadmetanje br. 03-PS/23 (Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda - ljekovito bilje, šumski plodovi i gljive)

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 25.04.2023.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja putem prikupljanja pismenih ponuda, br. 03-1484/23  od 17.04.2023. raspisuje se:

 J A V N O    N A D M E T A NJ E  br: 03 – PS/23

Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda (ljekovito bilje, šumski plodovi i gljive, LOT-ovi od 1 do 24)

Pravo učešća imaju sva  pravna lica i udruženja registrovana za otkup, preradu i promet sekundarnih šumskih proizvoda u skladu sa zakonskim propisima.

Uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači i dokaze koje dostavljaju u ponudi :

1. Podatke o pravnom licu (rješenje o upisu u sudski registar, ovjereno od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke) 

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

- Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude za svaki lot u iznosu od 50,00 KM na posebnoj uplatnici (za svaki lot posebna uplata)

- Cjenovni obrazac ponude mora biti ovjerena pečatom pravnog lica sa brojem lota na koji se aplicira.

Ponuđač je dužan ponuditi ponudu za cijeli LOT odnosno za sve stavke jednog lota. 

Ponuđač je dužan dostaviti prije zaključivanja ugovora potvrdu o edukaciji sakupljača, a po prijemu obavještenja o rezultatima postupka.

 Licitacija će biti punovažna i ako ponudu dostavi samo jedan ponuđač za jedan LOT.

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca i mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica. Svi navedeni dokazi dostavljaju se u  ovjerenoj kopiji. Traženi dokazi se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „dokazi za licitaciju broj: PS-01/22“ kao i naznakom „ne otvarati“. 

U slučaju da ponuđač propusti da dostavi tražene dokaze u propisanom roku, ugovor se dodjeljuje drugorangiranom ponuđaču.  

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cijenu za istu količinu, prednost će imati ponuđač/kupac koji je ponudio veću cijenu za prvu klasu. Ukoliko su cijene identične po svim klasama kod dva ili više ponuđača za istu količinu, bit će pozvani na usmenu licitacijunadmetanje. U pozivu za usmenu licitaciju, ponuđači/kupci će biti obavješteni o mjestu, datumu i početku zakazanog usmenog nadmetanja kao i o najmanjem iznosu podizanja cijene. Licitirati se ne može ispod prvobitno ponuđene cijene u ponudi. Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju. U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju, LOT se poništava. Kupac plaća robu poslije preuzimanja sekundarnih šumskih proizvoda 

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 25.04.2023. godine do 10:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom ''Licitacija br 03–PS/23 – prodaja sekundarnih šumskih proizvoda - NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 25.04.2023. godine u 10:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i ovjeren.

Ponude slati na adresu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br.25, Zavidovići.

Javno otvaranje će se obaviti dana 25.04.2023. godine u 11:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima, Alije Izetbegovića 25.

Kriterijum za odabir najuspješnijeg ponuđača, u svojstvu kupca, je najviša ponuđena cijena. Ugovor će se dodijeliti prvorangiranom ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu za količinu na koju je aplicirao. 

Ugovor će se zaključiti na period do kraja 2023. godine.

Sastavni dio ovog Ugovora je Program iskorištavanja sekundarnih šumskih proizvoda broj: 03-336-05-1-23/23, od 25.01.2023. godine.

Tendersku dokumentaciju sa cjenovnim obrascima ponude, možete preuzeti ovdje.