JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

17Mar

Javni poziv za nabavku sjemena bijelog i crnog bora, br. 17/23

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 28.03.2023.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-1-68-3-37/23 – Javni poziv za nabavku sjemena bijelog i crnog bora, br. 17/23, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene sa podjelom na lotove. 

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 23.03.2023. godine. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 28.03.2023. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka sjemena bijelog i crnog bora, Ponuda u postupku br. 17/23 – NE OTVARATI. 

Otvaranje ponuda će se obaviti 28.03.2023. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić - Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.