JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

16Mar

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke usluga građevinske mehanizacije, br. 06/23

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 27.03.2023.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14 i br.59/22 ), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 14.03.2023. godine, donose se slijedeće

O D L U K E

O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga građevinske mehanizacije, br.06/23

Na osnovu javnog  poziva o nabavci broj: 06/23 – Otvoreni postupak za nabavku usluga građevinske mehanizacije,  za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na navedeni javni oglas prispjelo pet blagovremenih ponuda i to od ponuđača “IKAN”d.o.o. Zavidovići, “HELDOVAC”d.o.o. Žepče, “HUNES”d.o.o. Žepče, “BN TRANSPORT”d.o.o. Zavidovići i “POROBIĆ”d.o.o. Zavidovići.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da su ponuđači “IKAN”d.o.o. Zavidovići, “BN TRANSPORT”d.o.o. Zavidovići, “HUNES”d.o.o. Žepče i “POROBIĆ”d.o.o. Zavidovići dostavili ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno - pravno ispravne.

Ponuđač “HELDOVAC”d.o.o. Žepče, nije dostavio ponudu u skladu sa rtenderskom dokumentacijom, te je eliminisan iz daljeg postupka javne nabavke.

Nakon provedene e-aukcije, najpovoljniju ponudu za LOT – 1 (PJ”Šumarija Olovo), dostavio je ponuđač “BN TRANSPORT”d.o.o. Zavidovići, sa cijenom od 71.150,00 KM, bez PDV-a, te je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Nakon provedene e-aukcije, najpovoljniju ponudu za LOT – 2 (PJ”Šumarija Vareš), dostavio je ponuđač “BN TRANSPORT”d.o.o. Zavidovići, sa cijenom od 50.500,00 KM, bez PDV-a, te je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Nakon provedene e-aukcije, najpovoljniju ponudu za LOT – 3 (PJ”Šumarija Visoko), dostavio je ponuđač “BN TRANSPORT”d.o.o. Zavidovići, sa cijenom od 12.500,00 KM, bez PDV-a, te je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Nakon provedene e-aukcije, najpovoljniju ponudu za LOT – 4 (PJ”Šumarija Kakanj), dostavio je ponuđač “IKAN”d.o.o. Zavidovići, sa cijenom od 16.400,00 KM, bez PDV-a, te je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Nakon provedene e-aukcije, najpovoljniju ponudu za LOT – 5 (PJ”Šumarija Zenica), dostavio je ponuđač “POROBIĆ” d.o.o. Zavidovići, sa cijenom od 54.450,00 KM, bez PDV-a, te je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Nakon provedene e-aukcije, najpovoljniju ponudu za LOT – 6 (PJ”Šumarija Žepče), dostavio je ponuđač “HUNES”d.o.o. Žepče, sa cijenom od 42.900,00 KM, bez PDV-a, te je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Nakon provedene e-aukcije, najpovoljniju ponudu za LOT – 7 (PJ”Šumarija Zavidovići), dostavio je ponuđač “POROBIĆ” d.o.o. Zavidovići, sa cijenom od 33.200,00 KM, bez PDV-a, te je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Nakon provedene e-aukcije, najpovoljniju ponudu za LOT – 8 (PJ”Šumarija Maglaj), dostavio je ponuđač “BN TRANSPORT”d.o.o. Zavidovići, sa cijenom od 19.200,00 KM, bez PDV-a, te je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Nakon provedene e-aukcije, najpovoljniju ponudu za LOT – 9 (PJ”Šumarija Tešanj), dostavio je ponuđač “IKAN”d.o.o. Zavidovići, sa cijenom od 27.300,00 KM, bez PDV-a, te je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ovih Odluka, može se izjaviti žalba ugovornom organu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.