JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

13Mar

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga pošumljavanja, br. 08/23

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 23.03.2023.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14 i br.59/22 ), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 09.03.2023. godine, donose se slijedeće

O D L U K E

O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga pošumljavanja, br.08/23

Na osnovu javnog  poziva o nabavci broj: 08/23 – Otvoreni postupak za nabavku usluga pošumljavanja,  za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni oglas, prispjele dvije blagovremene ponude i to od ponuđača “FEJZO – M” obrt Begov Han i UD “Pinus Nigra”, vl. Kovač Ševal.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da su ponuđači  dostavili ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno - pravno ispravne.

Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda, konstatovano je prispijeće jedne ponude za lot – 4 (PJ”Šumarija Vareš”), lot – 5 (PJ”Šumarija Visoko”) i lot – 6 (PJ”Šumarija Kakanj”) od ponuđača UD “Pinus Nigra”, vl. Kovač Ševal, čija je ponuda jedina i najpovoljnija. U skladu sa navedenim donesene su odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača.

Odluke možete preuzeti ovdje.

Također, Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda, konstatovano je prispijeće jedne ponude za lot – 7 (PJ”Šumarija Zenica”), lot – 9 (PJ”Šumarija Žepče”), lot – 12 (PJ”Šumarija Maglajj”) i lot – 13 (PJ”Šumarija Tešanj”) od ponuđača “FEJZO – M” obrt Begov Han, čija je ponuda jedina i najpovoljnija. U skladu sa navedenim donesene su odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača.

Odluke možete preuzeti ovdje.

Protiv ovih Odluka, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.