JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

31Jan

Javno nadmetanje br. 01-PS/23 (Prodaja rabljenih vozila/mašina i sekundarnih sirovina)

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 07.02.2023.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja putem prikupljanja pismenih ponuda,  broj: 03-384/23.,  od  30.01.2023. godine, raspisuje se: 

J A V N O   N A D M E T A NJ E  broj: 01 - PS/23 

Prodaja rabljenih vozila / mašina i sekundarnih sirovina u Poslovnoj jedinici „Šumarija Olovo“

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica.

Uvjeti koje moraju ispunjavati ponuđači i dokaze koje dostavljaju u ponudi :

Ako ponudu dostavlja  fizičko  lice  potrebno je dostaviti:

1. Podatke o fizičkom licu ( ime, prezime, ime jednog roditelja, broj žiro računa i naziv banke, adresa i broj telefona),

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima),

3. Cjenovni obrazac ponude u KM potpisan od strane ponuđača sa brojem lota na koji se aplicira,

4. Potpisanu izjavu ( nalazi se u prilogu javnog poziva).

Ako ponudu dostavlja pravno lice potrebno je dostaviti:

1. Podatke o pravnom licu ( Rješenje o upisu u sudski registar, ovjereno od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke ),

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

3. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima),

4. Cjenovni obrazac ponude u KM mora biti i ovjeren pečatom pravnog lica sa brojem lota na koji se aplicira,

5. Potpisanu i ovjerenu izjavu ( nalazi se u prilogu javnog poziva ).

Licitacija  će biti  punovažna  i  ako  ponudu dostavi  samo  jedan  ponuđač za jedan  lot.

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ako je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

Svi navedeni dokazi dostavljaju se u ovjerenoj kopiji.

Traženi dokazi se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „dokazi za licitaciju broj: 01 - PS/23“ kao i naznakom „ne otvarati.

U slučaju da ponuđač propusti da dostavi tražene dokaze u propisanom roku, ugovor se dodjeljuje drugorangiranom ponuđaču.

Ukoliko su cijene dva ili više ponuđača identične za isti lot i istu količinu, bit će pozvani na usmenu licitaciju - nadmetanje.

U pozivu za usmenu licitaciju, ponuđači/kupci će biti obavješteni o mjestu, datumu i početku zakazanog usmenog nadmetanja kao i o najmanjem iznosu podizanja cijene.

Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti drugorangiranom ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju.

U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju, lot se  poništava.

Ponuđač je dužan uz traženu dokumentaciju priložiti dokaze o uplati garancije ( jamstva ) za ozbiljnost ponude u iznosu od 10 % od početne vrijednosti lota, na koji se aplicira.

Ukoliko je ponuđena jedinična cijena neodređena ili niža od početnih cijena u obrascima, ponuda će se smatrati neprihvatljivom i kao takva će biti odbijena. 

Ne može se ponuditi cijena manja od početne cijene prodavca

Ukoliko ponuda ne bude kompletna u dijelu tražene dokumentacije odnosno ponuđač

bude ocijenjen kao nekvalifikovan za učešće u nadmetanju, ista će se odbaciti.

Kupac  plaća  robu  prije  preuzimanja  rabljenih  vozila/mašina i sekundarnih sirovina.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 07.02.2023. godine do  10,00 sati  na protokol  JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom:

''Licitacija broj: 01 – PS /23 – Prodaja rabljenih vozila/mašina i sekundarnih sirovina “ - NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 07.02.2023. godine u 10:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene. Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i ovjeren pečatom ( ovjera pečata ako je ponuđač pravno lice ).

Prijave  slati  na  adresu  JP  “ŠPD  ZDK”  d.o.o.  Zavidovići,  ulica  Alije  Izetbegovića  br.25. 72 220 Zavidovići.

Javno  otvaranje  će  se  obaviti  dana 07.02.2023. godine  u  11:00  sati  u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima, ulica Alije Izetbegovića broj 25.

Tendersku dokumentaciju sa cjenovnim obrascima ponude, možete preuzeti ovdje.