JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

27Dec

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 24-PL/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 09.01.2023.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja za pretprodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije broj: 03-5385/22, od 13.12.2022. godine, a shodno Zapisniku komisije sa otvaranja ponuda br. 03-5385-2/22, od 21.12.2022. godine, Izvještaja komisije broj :03-5385-3/22, od 21.12.2022. godine, te na osnovu dokumentacije Javnog nadmetanja br. 24-PL/22, br.03-5385-1/22, od 13.12.2022. godine, donose se slijedeće

O D L U K E 

O izboru najpovoljnijih ponuđača

(Prodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 24-PL/22) 

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 1 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 23,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „XYLON CORPORATION”d.o.o. Sarajevo.

Na pomenuti postupak (lot – 1), blagovremeno su pristigle dvije ponude koje su formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 8.860,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 2 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 70,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM”d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 2), blagovremeno su pristigle tri ponude koje su formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 38.050,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Na pomenuti postupak (lot –3), nije bilo zainteresovanih ponuđača.

Na pomenuti postupak (lot –4), nije bilo zainteresovanih ponuđača.

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenom ponuđaču će biti ponuđeno sklapanje ugovora o ispruci drvnih sortimenata.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2 (dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.