JAVNI POZIVI

03Oct

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku 81/18 - LZS

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 08.10.2018.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH  (Službeni glasnik BiH broj 39/14,) a u skladu sa preporukom Komisije za javne nabavke date u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, donesena je Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke br. 81/18. 

Za najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke broj: 81/18, nabavka LZS – zaštitne kacige Lot-1, Zaštitni šljem sa vizirom, antifonom i vezicom, izabran je ponuđač RM COMPANY“ d.o.o.  Zenica sa ponuđenom cijenom od 12.150,00 KM, bez PDV-a.

Za najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke broj: 81/18, nabavka LZS – zaštitne kacige Lot-2, Zaštitni šljem sa vezicom, izabran je ponuđač RM COMPANY“ d.o.o.  Zenica sa ponuđenom cijenom od 1.325,00 KM, bez PDV-a.

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba JP “ŠPD ZDK”  d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.

Odluku sa obrazloženjem provedenog postupka možete preuzeti ovdje.