Uzgoj i zastita

 

Služba za uzgoj i zaštitu šuma se nalazi u okviru Tehničkih poslova JP ŠPD ZDK d.o.o Zavidovići i svoje aktivnosti obavlja kroz dva odjeljenja:

 

   • Odjeljenje za uzgoj i zaštitu šuma
   • Odjeljenje za rasadničku proizvodnju i sjemenarstvo
     

Rukovodilac službe Ćurić Alma dipl.ing.šum. tel . 032 / 877 – 834

 

Odjeljenje za uzgoj i zaštitu šuma

 

Djelatnost Odjeljenja za uzgoj i zaštitu šuma inicira, predlaže, prati i analizira provođenje svih aktivnosti i mjera uzgoja i zaštite šuma u poslovnim jedinicama – šumarijama, što podrazumijeva:

  • Praćenje provođenja važećih zakonskih propisa iz oblasti uzgoja i zaštite šuma
  • Ustrojavanje evidencija iz oblasti uzgoja i zaštite šuma, praćenje i analiza periodičnih i godišnjih izvještaja
  • Praćenje provođenja mjera zaštite šuma i šumskog zemljišta ( od šumskih požara, biljnih bolesti, štetnih insekata i drugih štetnih biotskih i abiotskih faktora)
  • Provođenje preventivnih mjera zaštite šuma, praćenje zdravstvenog stanja, nabavka zaštitnih sredstava za suzbijanje štetnih insekata,
  • Izrada cjenovnika i normativa
  • Učešće u izradi godišnjih planova iz oblasti uzgoja i zaštite šuma
  • Sve druge aktivnosti vezane za oblast uzgoja i zaštite šuma

 

U svim poslovnim jedinicama- šumarijama organizacija zaštite šuma se vrši prema planovima za tekuću godinu, odnosno i poslije prelaska čuvarske službe u Kantonalnu upravu za šume (KUŠ) nastavljeno je provođenje mjera zaštite šuma.
Provode se sljedeće aktivnosti na zaštiti šuma i šumskog zemljišta:

 

 • Provođenje  sanitarne sječe u cilju sprječavanja razmnožavanja štetnih insekata, širenja uzročnika biljnih bolesti i drugih štetnih organizama. Podaci o doznaci sanitarnog užitka se nalaze u Službi za projektovanje, koja vrši poslove doznake.
 • Vrši se nabavka, raspoređivanje, osmatranje i održavanje feromonskih klopki u cilju praćenja i suzbijanja populacije velikog i malog smrčevog potkornjaka. Ukupno je postavljena 521 klopka na cijelom području kojim gospodari JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići.
 • Organizacija zaštite šuma od požara se  izvršava  prema planovima zaštite i programima mjera poslovnih jedinica za tekuću godinu. 
 • Uspostavljanje i održavanje šumskog reda, što podrazumijeva preduzimanje preventivnih mjera u cilju sprječavanja šumskih požara, razmnožavanja štenih insekata i biljnih bolesti, štetnog djelovanja vjetra, snijega i drugih abiotičkih i biotičkih faktora. Ove mjere se provode kontinuirano kroz sve aktivnosti gospodarenja šumama i šumskim zemljištem.

 

Odjeljenje za rasadničku proizvodnju i sjemenarstvo

 

Osnovne djelatnosti odjeljena su proizvodnja šumskog i hortikulturnog sjemena i proizvodnja šumskog i hortikulturnog sadnog materijala.
Proizvodnja sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja se vrši u četiri registrovana rasadnika, a to su: Rasadnik Olovo, Rasadnik Žepče, Rasadnik Zavidovići i Rasadnik Tešanj. Ujedno rasadnici su nosioci i aktivnosti proizvodnje sjemena.

Preduzeće ima registrovanu djelatnost proizvodnje sjemena i upisano je u Registar proizvođača šumskog i hortikulturnog sjemena Rješenjem Federalnog ministarstva broj UP-I-07-1-26-16/10 od 24.09.2010. godine, kojim stiče pravo da se bavi proizvodnjom normalnog šumskog sjemena: obične jele, smrče, pančićeve omorike, zelene duglazije, bijelog bora, crnog bora, ariša, bukve, bijelog jasena, gorskog javora, javora mliječa, gorskog brijesta, malolisne lipe, hrasta kitnjaka, divlje trešnje, brekinje i bagrema.
Sjeme se sakuplja u priznatim sjemenskim objektima kojih imamo 48 i to na području poslovnih jedinica: Šumarija Olovo (16 objekata), Šumarija Kakanj (7 objekata), Šumarija Žepče (6 objekata), Šumarija Zavidovići (9 objekata) i Šumarija Tešanj (10 objekata).

 

Napomena: Od ukupnog broja sjemenskih objekata (48) u rješenjima o registraciji za 19 sjemenskih objekata se ne vodi površina, jer se radi o grupama stabala ili pojedinačnim stablima.

Kontakt osobe:
Vodeći inženjer za sjem.ras.proizvodnju -Degirmendžić Aida, dipl ing.šum, tel. 062/317-849
Tehnolog rasadničke proizvodnje – Murlin Ivica, dipl.ing.šum , tel. 062/ 175-750

 

  Rasadnik Olovo 

 

Rješenjem o upisu u Registar proizvođača šumskog i hortikulturnog sadnog materijala broj: UP-I-06-26-862/06 od 18.01.2007. godine, izdatim od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, registrovan je za proizvodnju normalnog sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja.

Rasadnik Olovo se sastoji od dva objekta, a to su Rasadnika „Glog“ i Rasadnik „Ajdinovići“.

Rasadnik „Glog“ površine 2,8 ha; n.V. 750 m je osnovan 1959. godine. Inače, na području općine Olova bilo je ukupno sedam tzv. džepnih rasadnika. Osnivanjem velikog centralnog rasadnika „Ajdinovći“, ukinuto je šest manjih rasadnika.
U rasadniku se proizvodi sadni materijal plemenitih lišćara, tvrdih lišćara i manja količina sadnica jele.

Rasadnik „Ajdinovići“ osnovan je 1975. godine i važi za jedan od najvećih rasadnika u Federaciji BiH sa površinom od 15,5 ha. Nadmorska visina rasadnika je u prosjeku 850 m, teren je blago talasast i najveći dio je sjeverna ekspozicija. Moguća proizvodnje u rasadniku je oko 4.000.000 sadnica, od toga školovanih oko 2 miliona. Trenutno u rasadniku ima nešto više od 2 miliona sadnica smrče, bijelog i crnog bora, raznih starosti i uzrasta. Pedološka analiza zemljišta rađena je 2010. godine od strane Šumarskog fakulteta u Sarajevu. Rasadnik ima stručno osoblje sa višegodišnjim radnim iskustvom na tim poslovima.

Kontakt osoba – Poslovođa rasadnika Gurda Salem , tel 061/792-939

 

Rasadnik Žepče 

 

Rješenjem o upisu u Registar proizvođača šumskog i hortikulturnog sadnog materijala broj: UP-I-06-26-873/06 od 18.01.2007. godine, izdatim od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede registrovan je za proizvodnju normalnog sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja.

Rasadnik Žepče svojom površinom od 19 ha, te sa mogućim kapacitetom od oko 3.000.000 sadnica, spada među najveće objekte ovog tipa u Bosni i Hercegovini. Od početka osamdesetih godina prošlog stoljeća, kada je ovaj objekat formiran, do današnjih dana težnja svih relevantnih subjekata je uspostava moderne rasadničke proizvodnje, tako da se danas može reći da je proizvodnja sadnog materijala dovedena na visok stupanj, sa nastojanjem za još većim unapređenjem iste.
Glavni proizvod Rasadnika Žepče su sadnice autohtonih četinara, a prateći nove trendove u šumarstvu, sve veći akcent se stavalja na proizvodnju sadnica lišćarskih vrsta, a u planu je i proizvodnja sadnica alohtonih četinara. Najvećim dijelom je to sadni materijal sa golim korjenovim sistemom, ali u zadnje vrijeme proizvodnja okreće i na sadnice sa obloženim korijenom.
U zadnjih nekoliko godina u Rasadniku Žepče su kao rješenje problema aktiviranja neproizvodne površine, u saradnji sa Šumarskim fakultetom u Sarajevu, podignuta tri objekta iz oblasti genetike i oplemenjivanja šumskog drveća ( klonski arhiv crne topole, generativna plantaža hrasta lužnjaka te međunarodni test provenijencija divlje trešnje).
Rasadnik ima stručno osoblje sa višegodišnjim radnim iskustvom na tim poslovima.

Kontakt osoba : Poslovođa rasadnika Ravnjak Petar, tel. 032 / 883 – 218

 

Rasadnik Zavidovići 

 

Rješenjem o upisu u Registar proizvođača šumskog i hortikulturnog sadnog materijala broj: UP-I-06-26-874/06 od 18.01.2007. godine, izdatim od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede registrovan je za proizvodnju normalnog sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja.
Rasadnik Zavidovići je osnovan 1971. godine. Ukupna površina rasadnika iznosi 13.49 ha, a nalazi se na ravnom terenu sa zemljištem pogodnim za proizvodnju sadnog materijala (aluvijalno-koluvijalni nanos), na nadmorskoj visini od 210 metara.
Moguća proizvodnja u rasadniku je 2.500.000 komada sadnica, a trenutno se u rasadniku nalazi oko 660.000 komada sadnica četinarskih i lišćarskih sadnica šumskog drveća, većim dijelom sa golim korijenovim sistemom, a djelimično i sa obloženim korijenom („Nisula“).
Rasadnik ima stručno osoblje sa višegodišnjim radnim iskustvom na poslovima sjemensko-rasadničke proizvodnje, a u glavnoj sezoni rada se angažuje prema potrebi i povremena radna snaga.
Raspolaže sa objektima i potrebnom opremom za proizvodnju i skladištenje šumskog i hortikulturnog sadnog materijala.

Kontakt osoba: Poslovođa rasadnika Krdžalić Envera, tel. 032/ 863-671

 

Rasadnik Tešanj

 

Rješenjem o upisu u Registar proizvođača šumskog i hortikulturnog sadnog materijala broj: UP-I-06-26-875/06 od 18.01.2007.   godine, izdatim od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede registrovan je za proizvodnju normalnog sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja.

Zbog evidentnog nedostatka sadnog materijala na području općine Tešanj i susjednih općina u toku ratnog perioda , 1993 god .osnovan je rasadnik Tešanj.
Rasadnik se nalazi u Kaloševiću  na 150 metara nadmorske visine, pored magistralnog puta Doboj –Teslić. i vodotoka rijeke Usore, što ovu lokaciju čini pogodnom za proizvodnju sadnog materijala. Ukupna površina rasadnika je 2,5 ha .
Rasadnička proizvodnja u ovom rasadniku je bazirana na proizvodnju lišćarskih i hortikulturnih vrsta.
Kapacitet rasadnika je cca 300.000 sadnica lišćarskih vrsta ,starosti 1-2 god
Od lišćarskih vrsta proizvodi se javor ,jasen, hrast kitnjak,hrast lužnjak,divlji i pitomi kesten a u manjim količinama brijest, bagrem i  dr. 
Od hortikulturnih sadnica najviše se proizvodi  zapadna tuja (Thuja occidentalis), zatim juniperus ( Juniperus horizontalis i Juniperus sciroket), pačemres (Hamaeciparis law.), šimšir (Buxus sempervirens), ligustrum list. (Ligustrum vulgare), sirijska ruža (Hibiscus syriacus), katalpa (Catalpa bignonioides).
Rasadnik takođe  proizvodi i uzgaja stabla starijih sadnica za drvorede i aleje (javor, jasen, brijest).

U rasadniku je uposleno stručno osoblje sa višegodišnjim iskustvom na ovim poslovima a tokom sezone se angažuje i povremena radna snaga.

Kontakt osoba: poslovođa rasadnika Hukić Muhamed, tel. 061/993-394