Uprava

 UPRAVA PREDUZEĆA

Upravu preduzeća sačinjavaju Direktor i tri izvršna direktora:

-  Direktor: Jasmin Devedžić dipl. pravnik

-  Izvršni diektor za tehničke poslove:  Smail Đonlagić dipl.ing šum.

-  Izvršni direktor za ekonomsko - komercijalne  i finansijske poslove : Josip Lovrić dipl.ecc

-  Izvršni direktor za pravne poslove :  Mahira Brkić dipl.pravnik