Uprava

1. UPRAVA PREDUZEĆA

Upravu preduzeća sačinjavaju Direktor i tri izvršna direktora:

-  Direktor: Jasmin Devedžić dipl. Pravnik

-  Izvršni diektor za tehničke poslove Smail Đonlagić dipl.ing šum.

-  Izvršni direktor za ekon.komerc. i finan.poslove Josip Lovrić dipl.ecc

-  Izvršni direktor za pravne poslove Mahira Brkić dipl.pravnik

 

2. NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor preduzeća sačinjavaju predsjednik i četiri člana nadzornig odbora:

-  Nedim Frljak – Predsjednik

-  Semir Degermendžić, član

-  Ermin Musa, član

-  Adaleta Bedak – Tahirović član

-  Dragan Prljić član

 

3. SKUPŠTINA PREDUZEĆA

-  Esmir Čobo – predsjednik

-  Fahrudin Smajić – član

-  Elvir Bečirović – član

-  Ivan Arnautović – član

-  Senad Delić – član

 

4. ODBOR ZA REVIZIJU

-  Mersiha Kaknjo – član

-  Emir Kovač – član

-  Elvira Bajramović – član