Zepce

 

PJ Šumarija Žepče

Ul. Prva br.16

72230 Žepče

Tel/fax. 032 / 880-408; 032/888-170

E-mail zepce@spdzdk.ba

Rukovodilac PJ. GSM +387603196734

PJ Šumarija Žepče se nalazi u Žepču u središtu grada. Gazduje na ŠGP „Krivajsko“ , a dijelom na ŠGP „Natron-Usorsko-Ukrinsko“sa ukupno 6 gospodarskih jedinica..

Površina kojom gospodari PJ Šumarija Žepče iznosi 11665 ha za „Krivajsko“ ŠGP odnosno 3502 ha za „Natron-Usorsko-Ukrinsko“ ŠGP, a raspodijeljena je na dvije općine i to Žepče i Maglaj.

U Šumariji stalno uposleno 17 radnika od čega su 3 VSS , a ostalo SSS i KV i PK radnici, a povremeno rade i radnici na određeno vrijeme na poslovima sječe i izrade šumskih drvnih sortimenata.

Čitavo područje gravitira slivu rijeke Bosne, a od manjih vodotoka imamo: Pepelarsku rijeku, Željeznicu, Ograjinu, Papratnicu, Ljubnu, Liješnicu, Fojnicu, Šćavnicu, Bistričku rijeku, Orahovičku rijeku, Želećku rijeku i više manjih potoka.

Područje karakterizira rasčlanjenost u geološkom pogledu te su zastupljene različite vrste podloga: peridotitsko-serpentinska, krečnjačka , pješčari sa glincima, spilit-dijabazi, silikatne breče i druge, a što uslovljava pojavu različitih biljnih zajednica od čistih hrastovih šuma , čistih bukovih šuma, mješovitih šuma bukve jele/smrča, mješovitih šuma hrasta i bora te čistih borovih zajednica.

Najviši vrh je Velika Mahnjača 1359, Mala Mahnjača 1202, Veliki vis 1266 , Martinski vis 945 m , Voznička glava 946 m i drugi.