Visoko

 

Šumarija Visoko

Ul.Branilaca Bosne 50

71300 Visoko

Tel/ 032 734 789

Fax/ 032 738 372

E-mail visoko@spdzdk.ba

Rukovodilac PJ. GSM +38761136239

P.J Šumarija Visoko gazduje na dijelu Gornjebosanskog ŠGP na površini od 10.353 ,00 ha.Na ovom ŠGP preovladavaju šume lišćara (bukva,hrast i ostali lišćari) i manjim dijelom šume četinara (b.bor, c.bor i smrča).

Po kategoriji šuma na visoke produktivne šume otpada 2.016 ha, na visoke degradirane šume 331 ha, na izdanačke šume 5.155 ha na šumske kulture 1.351 ha i na goleti sposobne za pošumljavanje i neproduktivne površine 1.174 ha.ŠGP čine četiri gospodarske jedinice i to : Kondžilo, Donja Lepenica, Donja Trstionica, Goruša i Donja Stavnja i rasprostranjeno je uglavnom na području Općine Visoko i manjim dijelom na području Općine Kakanj.

P.J Visoko ima 13 zaposlenih od kojih je većina šumarske struke.