Maglaj

Šumarija Maglaj

Jablanica bb

72250 Maglaj

Tel/ fax 032 610-344

E-mail maglaj@spdzdk.ba

Rukovodilac PJ. GSM +387603196735

Šumarija Maglaj gospodari na području Općine Maglaj i to na tri gospodarske jedinice: Liješnica maglajska, nalazi se na lijevoj strani rijeke Bosne te Jablanica koja se nalazi na desnoj strani rijeke Bosne, a koje su u sklopu ŠPP Natron – Usorsko-Ukrinskog i G.J. Turija koja se nalazi tekođe na desnoj strani rijeke Bosne u sklopu ŠPP Sprečko.

P.J Maglaj gospodari na 7.223,8 ha, a od toga 1.718,9 ha visokih šuma, 1.943,2 šumskih kultura, 2.477,9 izdanačkih šuma i 1083,8 ha su goleti šibljaci nepodesno za gazdovanje i sl.

Od ovih površina 2.087,8 ha je registrovano kao površine pod NUS-ima, te su izuzete iz gospodarenja u ovom uređajnom periodu.

G.J Liješnica maglajska gravitira rijeci Bosni, a najznačajniji vodotoci su rijeka Liješnica i Bistrica sa Trebačkim brdom kao najvišom kotom od 604m.

G.J Jablanica gravitira rijeci Bosni sa najvažnijim vodotocima rijeka Jablanica i Bočinja, a najviši vrh je Kobilovac sa 694 m.

G.J Turija gravitira jezeru Modrac i rijeci Spreči sa manjim vodotocima Kobilovac i dr.

P.J Šumarija Maglaj se nalazi sjevero-istočno 5 km od Maglaja u Jablanici, broji 6 zaposlenih od toga: 2 šumarska ing., 2 šumarska tehničara, 1 adminstativni radnik i 1 pomoćni radnik.