JAVNI POZIVI

09Oct

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača u postupku 62-5/18 (LZS oprema za LOT - 1)

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 19.10.2018.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH  (Službeni glasnik BiH broj 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku  broj:  65-2/18 od 27.09.2018. godine, donesena je   

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke br.65 - 2/18 za LOT - 1 

 

Na osnovu poziva za dostavljanje ponuda broj: 65–2/18 – nabavka LZS-opreme, LOT–1 (rukavice kožne za varioce) za potrebe JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, objavljenom na portalu Agencije za javnu nabavku broj: 360-1-1-71-3-124/18 od 07.9.2018. godine, proveden je postupak prikupljanja, analize i ocjene ponuda.

Za predmetni javni poziv (LOT–1), prihvaćena je ponuda ponuđača “INTER - COM” d.o.o. Zenica sa ukupno ponuđenom cijenom od 240,00 KM bez PDV-a.

Uvidom u dostavljenu ponudu, priloženu dokumentaciju te suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, komisija za javnu nabavku je konstatovala da je ponuda ponuđača “INTER-COM” d.o.o. Zenica, dostavljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve ugovornog organa.

Za ovaj postupak tenderskom dokumentacijom je bila predviđena e-aukcija, ali imajući u vidu činjenicu da se kod prijema jedne prihvatljive ponude ne može zakazati e-aukcija, postupak se okončao u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama. 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba JP “ŠPD ZDK”  d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.

Odluku sa detaljnijim obrazloženjem možete preuzeti ovdje.