JAVNI POZIVI

09Oct

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 65-2/18 - LZS oprema(LOT - 2,LOT - 3 i LOT - 4)

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 19.10.2018.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH  (Službeni glasnik BiH broj 39/14), a u skladu sa preporukom Komisije za javne nabavke date u Zapisniku o  pregledu i ocjeni ponuda broj:65-2/18 od 27.09.2018. godine,  donesena je

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke broj 65-2/18

LZS oprema, za LOT–2, LOT–3 i LOT–4

 

Ovom odlukom poništava se postupak javne nabavke  LZS – opreme, LOT – 2 (rukavice visoke sa pet prstiju, pletene sa podlogom, otporne na visoku temperaturu) i LOT – 4 (zaštitne naočale), broj: JN 65-2/18, koji je pokrenut na osnovu otvorenog postupka, objavljenom na portalu Agencije za javne nabavke broj obavještenja: 360-1-1-71-3-124/18 od 07.9.2018. godine.

Postupak se poništava zbog nedostavljanja nijedne ponude za traženu opremu u predviđenom roku za dostavu istih.

Takođe, odlukom se poništava isti postupak i za LOT – 3 (maska za zaštitu dišnih organa). Postupak za ovaj lot se poništava iz razloga što je cijena jedine kvalificirane ponude znatno veća od osiguranih sredstava za javnu nabavku. 

Protiv ovih odluka može se izjaviti žalba JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.

Odluke o poništenju postupka za sva tri lota po predmetnom postupku sa detaljnjijim obrazloženjem  javne nabavke možete preuzeti ovdje