JAVNI POZIVI

18Dec

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga rada građevinske mehanizacije, br. 72/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 28.12.2019.

Na osnovu člana 69. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 16.12.2019  godine, donosi se 

O D L U K A 

o poništenju postupka javne nabavke

(Usluge rada građevinske mehanizacije za potrebe PJ“Šumarije Vareš“, PJ „Šumarije Tešanj“ i PJ“Šumarije Zenica“, br. 72/19)

Na osnovu  javnog poziva o nabavci broj 72/19 – Otvoreni postupak za nabavku usluga rada građevinske mehanizacije za potrebe PJ“Šumarije Vareš“, PJ „Šumarije Tešanj“ i PJ“Šumarije Zenica“, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Komisija za javnu nabavku, u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda u postupku javne nabavke putem otvorenog postupka, konstatovala je da za učestvovanje na navedenom javnom pozivu nije prispjela niti jedna ponuda u određenom krajnjem roku.

Uzimajući u obzir sve navedeno, donesena je odluka o poništenju postupka javne nabavke.

Odluku sa detaljnim obrazloženjem možete preuzeti ovdje.

Protiv ove odluke, može se uložiti žalba Direktoru društva JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.