JAVNI POZIVI

11Jun

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova za dovršenje tehnološkog puta u PJ"Šumariji Tešanj", br.38/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 21.06.2019.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14) , a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 31.05.2019  godine, donosi se

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Nabavka radova za dovršenje tehnološkog puta za odjele 39/1, 40, 40/1 u PJ „Šumariji Tešanj")

Na osnovu  javnog poziva o nabavci broj 38/19 – Otvoreni postupak za nabavku Radova za dovršenje tehnološkog puta za odjele 39/1, 40, 40/1 u PJ „Šumariji Tešanj", za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Komisija za javnu nabavku, u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda u postupku javne nabavke putem otvorenog postupka za nabavku Radova za dovršenje tehnološkog puta za odjele 39/1, 40, 40/1 u PJ „Šumariji Tešanj“, konstatovala je prispijeće dvije ponude za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu i to od ponuđača „IKAN“d.o.o. Zavidovići i „GEO – PUT“d.o.o. Maglaj.

Uvidom u dostavljene ponude i dostavljenu dokumentaciju, te suštinskom provjerom sadržaja i validnosti ponuda, komisija je konstatovala da su ponude ponuđača „IKAN“d.o.o. Zavidovići i „GEO – PUT“d.o.o. Maglaj kvalificirane, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, odnosno formalno – pravno prihvatljive.

U ovom postupku javne nabavke održana je i e-aukcija, na kojoj su učestvovala oba ponuđača, te se na osnovu dostavljene konačne ponude, donosi odluka o izboru firme „IKAN“d.o.o. Zavidovići, kao najpovoljnije dostavljene ponude, sa konačnom cijenom od 5.672,60 KM.

Odluku sa detaljnim obrazloženje možete preuzeti ovdje.

Protiv ovih odluka, može se uložiti žalba Direktoru društva JP“ŠPD ZDK“ d.o.o.Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.