JAVNI POZIVI

13Mar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i odluke o poništenju postupka javne nabavke za usluge pošumljavanja, br. 08-2/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 22.03.2019.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 07.03.2019  godine,  donose se

O D L U K E

         o izboru najpovoljnijeg ponuđača i poništenju postupka javne nabavke

(Usluge u šumarstvu na pošumljavanju, br. 08-2/19)

Nabavka po predmetu br.08-2/19 – Usluge u šumarstvu na pošumljvanju za potrebe JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, sprovedena je raspisivanjem javnog  poziva prema odredbama  Aneks 2, dio B Zakona o javnim nabavkama BIH uz objavu na web stranici i upućivanjem poziva na e-mail adrese ponuđača.

Procijenjena vrijednost nabavke za LOT – 2 – Usluge u šumarstvu na pošumljvanju u PJ”Šumarija Zenica I” iznosi 93.734,15KM bez PDV-a.

Na osnovu odluke o imenovanju komisije broj 08-2/19 od 05.03.2019. godine, komisija je 07.03.2019. godine izvršila otvaranje blagovremeno pristiglih ponuda. Svi članovi komisije su bili prisutni na javnom otvaranju ponuda kao i na sastanku prilikom pregleda i vrednovanja ponuda.

Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda konstatovano je prispijeće jedne ponude za učestvovanje u nadmetanju za navedeni javni poziv i to od ponuđača“Graficom“ d.o.o. Maglaj. Komisija za javne nabavke dostavila je Direktoru Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda gdje je utvrdila da je ponuđač Graficom d.o.o. Maglaj za LOT – 2, ponudio cijenu koja prelazi procjenjenu vrijednost ugovora za 6,4% .

Na osnovu navedenog prihvata se ponuda gore navedenog ponuđača.

Za isti postupak (08-2/19) za Lot – 1 i Lot – 3, poništava se postupak javne nabavke iz razloga što na navedene lotove nije pristigla nijedna ponuda.

Potpisanu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i poništavanju postupka javne nabavke, možete preuzeti ovdje.

Protiv ovih odluka može se uložiti žalba Direktoru društva JP“ŠPD ZDK“ d.o.o.Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.