JAVNI POZIVI

11Jan

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke traktorskih lanaca, br.05-2/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 21.01.2019.

Na osnovu člana 70. i člana 89. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 09.01.2019. godine,  donosi se :

O  D  L  U  K  A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

U postupku javne nabavke broj 05-2/19 – Konkurentski postupak za nabavku traktorskih lanaca za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Komisija za javnu nabavku je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda konstatovala da su pristigle ponude od tri ponuđača za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu, i to od ponuđača „TOTAL TRADE“ d.o.o. Doboj, „JASMIN M“ d.o.o. Žepče i  „KARE“ d.o.o. Sarajevo.

U postupku ocjene ponuda, uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača Komisija je konstatovala da su ponuđači „Jasmin M“ d.o.o. Žepče i „Total Trade“ d.o.o. Doboj dostavili ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učestvovanje u predmetnom postupku javnih nabavki, odnosno da su pristigle ponude formalno-pravno ispravne. Ponuda ponuđača „KARE“ d.o.o. Sarajevo nije u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije iz razloga što ponuđač nije uredno/potpuno popunio Obrazac za cijenu ponude koji je sastavni dio ponude u postupku, odnosno, propustio je da navede „Naziv proizvođača“ ponuđenih lanaca, čime ponuda nije jednoznačno određena. U tački 4.1. Dokazi i isprave koje ponuda mora da sadrži su: između ostalog stoji: „- Ispravno popunjen, potpisan i ovjeren ..., Obrazac za cijenu ponude, ...“.

U predmetnom postupku nije predviđeno vođenje e-aukcije.

U skladu sa kriterijem najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, konstatovano je da je  ponuda firme „Jasmin M“ d.o.o. Žepče povoljnija u odnosu na ponudu firme „TOTAL TRADE“d.o.o. Lukavac, i na osnovu toga, ovom dobavljaču će, shodno prporuci komisije za javne nabavke i svemu gore navedenom, biti ponuđeno zaključivanje okvirnog sporzuma o nabavci.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD  ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.