Novosti

02Apr

Održan seminar o javnim nabavkama za članove komisija

U organizaciji Uprave preduzeća, dana 29.04.2019.godine, održan je seminar za sve članove komisija koji će ubuduće sudjelovati u postupcima javnih nabavki u JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići.

Trosatno predavanje je održao Amir Rahmanović, certificirani trener javnih nabavki.

Seminar se sastojao od povezanih prezentacija, koje su obrađivale tri teme : „Formiranje i rad komisija za javne nabavke“, „Otvaranje, pregled i ocjene ponuda“ i „Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki“.

Učesnicima seminara je omogućena interakcija sa trenerom, koji je kroz zakonska rješenje, davao odgovore vezane za dosadašnju praksu provođenja javnih nabavki u JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići.

Akcent je stavljen na važnost provođenja zakona te praćenje zakonskih promjena koje se donose kada su u pitanju postupci javnih nabavki.

Kako bi se što efikasnije realizovali postupci javnih nabavki, ranije ovog mjeseca, donesena je i Odluka kojom se imenuju uposlenici koji će učestvovati u postupcima javnih nabavki.

Poslovi komisije uključuju otvaranje zahtjeva za učešće, provođenje javnog otvaranja ponuda, pregledavanje, ocjenu i upoređivanje ponuda, sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda, sačinjavanje izvještaja o postupku javne nabavke, davanje preporuka ugovornom organu za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabavke. Kroz seminar je obrađen svaki od ovih zadataka ponaosob.

Educiranju uposlenika u svim komapnijama, poklanja se velika pažnja, i to je jedan od razloga za organizovanje jednog ovakvog seminara, koji će svima koji se u svom radu susreću sa postupcima javnih nabavki olakšati rad u komisijama i otkloniti dileme sa kojima se u ovim postupcima nerijetko susreću.

Nakon što su završena predavanja prisutni su iskoristili vrijeme da prodiskutuju o iznesenim informacijama, smjernicama i uputama, te da donesu zaključke o postupcima javnih nabavki koji se provode u ovom preduzeću.