Novosti

26Feb

IV seminar integralne zaštite šuma sa međunarodnim učešćem, Donji Vakuf

Dana 21. 02. 2019. godine u Centru za sport i kulturu u Donjem Vakufu, održan je  IV Seminar integralne zaštite šuma sa međunarodnim učešćem. Organizatori seminara su bili Srednjobosanske šume / Šume središnje Bosne d.o.o. Donji Vakuf, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine – UŠIT FBiH. 

Seminar je svečano otvorio mr.sci. Sead Alić, koji je ujedno bio i moderator uvodnog dijela. Pozdravne riječi su uputili Vildan Hajić, generalni direktor ŠPD „Srednjobosanske šume/Šume središnje Bosne“ d.o.o. Donji Vakuf, prof.dr.sci. Ahmet Lojo, profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Refik Hodžić, dip.ing.šum, predsjednik Udruženja i Bekir Bulent Koyuncu, ispred Generalne direkcije za šumarstvo Republike Turske.

Nakon pozdravnih riječi domaćina i predstavnika gostiju, izabrano je Radno predsjedništvo u sastavu prof.dr.sci. Osman Mujezinović i dr.sci. Kenan Zahirović, koje je vodilo naučni i stručni dio programa seminara.

Naučni dio seminara je uključivao pet prezentacija, gdje je prvu prezentaciju pod naslovom „Combating with Pine processionary moth (PPM) (Thaumetopoea wilkinsonii) in Turkey“ predstavio gost iz Turske, Bekir Bulent Koyuncu. Drugu prezentaciju pod nazivom „Monitoring populacije potkornjaka smrče u šumama Centralne Bosne“ autora Mirze Dautbašića, Osmana Mujezinovića, Seada Ivojevića, Mevaide Mešan, je predstavio Kenan Zahirović, također jedan od autora. Narednu prezentaciju naziva „Izbor provenijencije sadnog materijala u funkciji očuvanja zdravstvenog stanja sastojine“, autora Seada Ivojevića, Ćemala Višnjića, Osmana Mujezinovića i Kenana Zahirovića, prezentvao je Sead Ivojević. Treća prezentacija u naučnom dijelu seminara je bila „Šumski požari uzročnici šteta u šumama Srednje Bosne“, autora Mevaide Mešan, Osmana Mujezinovića i Adnana Krkića, a prezentovana je od strane Mevaide Mešan. Posljednja prezentacija u okviru naučnog dijela događaja je bila pod nazivom „Utjecaj lavina na šumske ekosisteme“, autora Muamera Čehića i Mevaide Mešan, koju je predstavio Muamer Čehić.

Nakon naučnog, slijedio je stručni dio seminara, koji je otvoren prezentacijom „Zdravstveno stanje šuma u Zeničko – dobojskom kantonu u 2018. godini“. Nakon izvještaja o zdravstvenom stanju šuma u Zeničko – dobojskom kantonu, slijedile su i prezentacije o zdravstvenom stanju šuma u ostalim preduzećima koja gazduju šumama na području FBiH.

Seminar je završen kratkom diskusijom u vezi sa zdravstvenim stanjem šuma u FBiH.