Novosti

05Feb

Literatura za pripremu usmenog i pismenog ispita po osnovu javnog poziva za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Javnim oglasom za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, od 29.01.2020.godine, koji je objavljen na službenoj web stranici preduzeća (www.spdzdk.ba) , službenoj stranici osnivača – Vlade ZDK (www.zdk.ba), službenoj stranici JU“Službe za zapošljavanje ZDK“ (www.zdk-szz.ba/), te dnevnom listu „Dnevni avaz“, definisani su kriteriji za bodovanje prijavljenih kandidata.

Za radna mjesta, za koja je kao uslov propisano više i visoko obrazovanje, postupak izbora se zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom  i stručnom ispitu sa svakim kandidatom.

Tekst konkursa navodi stručnu literaturu na osnovu koje će aplikanti pripremati usmeni i pismeni ispit.

Navedenu literaturu možete preuzeti u nastavku.

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Zakon o računovodstvu i reviziji (Službene novine Federacije BiH broj: 83/09)

3. Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići

4. Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 8/05; 81/08) 

5. Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikularnih vrsta drveta i grmlja (Službene novine FBiH broj: 71/05),

6. Pravilnik o načinu pakiranja, plombiranja i deklarisanju šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (Službene novine FBiH broj: 79/07)

7. Pravilnik o načinu i metodologiji stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala (Službene novine FBiH broj: 79/07)

8. Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvoda( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13)

9. The FSC National Forest Stewardship Standard of Bosnia and Herzegovina FSC-STD-BiH-01-2019, FSC International Center GmbH

10. Šume Visoke zaštitne vrijednosti u Bosni i Hercegovini-Vodič za izdvajanje, gospodarenje i monitoring. WWF Adria, HCVF vodič 2017.

11. Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 39/14) 

12. Pravilnik o javnim nabavkama JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići

13. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (Službeni glasnik BiH broj: 90/14)

14. Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ( Službeni glasnik BiH broj: 90/14)

15. Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 66/16)

16. Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude za izvršenje ugovora (Službeni glasnik BiH broj: 90/14)

17. Zakon o radu (Službene novine FBiH broj: 16/16; 89/18)

18. Pravilnik o radu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići

19. Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 13/18

20. Zakon o zdravstvenom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18)

21. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije radnicima i drugim licima angažovanim na radu (Službene novine Federacije BiH broj: 92/16)

22. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13)

23. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13)

24. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13)

25. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja

26. Zakon o proglašenju Spomenika prirode “Tajan” (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 3/08)

27. Pravilnik o unutarnjem redu i čuvarskoj službi Spomenika prirode “Tajan”

28. Pravilnik o zaštiti upravljanju i održivom korištenju ribljeg fonda u vodotocima na području Spomenika prirode “Tajan”

29. Pravilnik o uslovima i iznajmljivanja i upotrebe bicikala i opreme u Spomeniku prirode “Tajan”.

Pismeni dio stručnog ispita kandidati polažu u vidu testa koji se sastoji od 15 pitanja i svaki tačan odgovor ocjenjuje se sa jednim bodom, a na usmenom stručnom ispitu kandidate ocjenjuje svaki član komisije, dodjeljujući određen broj bodova, najviše do 5 bodova.

Samo kandidati koji su na pismenom stručnom ispitu ostvarili najmanje 10 tačnih odgovora, mogu pristupiti usmenom stručnom ispitu.

Konačnu ocjenu kandidata, za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje, čini zbir bodova sa pismenog i usmenog dijela stručnog ispita.

Napominjemo da će se za radno mjesto “Referent šumarstva”, gdje je kao poseban uslov propisan BA-180ECTS-šumarski fakultet/odsjek šumarstvo/SSS-IV šumarski tehničar,  postupak  izbora kandidata vršiti na način koji je propisan za visoko stručno obrazovanje.

O terminima održavanja pismenog dijela stručnog ispita, kandidati će biti naknadno obaviješteni.