Novosti

01Jul

Na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, održan sastanak u vezi Prijedloga Zakona o šumama FBiH

U nastojanju da se doprinese daljem dijalogu svih zainteresiranih strana po pitanju aktuelne problematike koja se odnosi na Zakon o šumama Federacije Bosne i Hercegovine, na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 26.06.2019. godine, održan je sastanak na kojem su predstavljena iskustva drugih država u regionu po pitanju zakonske regulative koja tretira sektor šumarstva. Na sastanku se raspravljalo o mogućnostima iznalaženja rješenja za usklađivanje šumarske legislative u Federaciji Bosne i Hercegovine sa pozitivnim EU praksama. U okviru sastanka prezentovane su 3 teme i to:

1. Promicanje odgovornog gospodarenja šumama u Bosni i Hercegovini (predavač doc. dr. Đenan Bečirović)

Vlasništvo nad državnim šumama u FBiH je definisano Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te se nalazi u Prijedlogu Zakona o šumama FBiH. Trenutno važećim Kontonalnim Zakonima o šumama u FBiH visina naknade za korištenje šuma varira od kantona do kantona i iznosi od 6-9%. Novim Prijedlogom Zakona o šumama FBiH ta naknada bi iznosila 10%.

2. Zakonski okvir za korištenje šumske biomase za energiju u Federaciji Bosni i Hercegovini (predavač prof. dr. Mersudin Avdibegović)

Šumska biomasa predstavlja jedan od najvećih potencijala za proizvodnju energije u Bosni i Hercegovini. U narednom periodu je potrebno:

- Plansko regulisanje podizanja energetskih nasada sa ciljem intenzivne proizvodnje drvne biomase;

- Unapređenje metodike za provođenje inventure šuma, te podzakonskih akata koji propisuju elemente za izradu šumsko - gospodarske osnove u svrhu procjene potencijala šumske biomase;

- Izrada plana korištenja šumske biomase u procesu izrade izvedbenih projekata;

- Definisanje planskih i strateških smjernica za gospodarenje određenim izdanačkim šumama sa glavnim ciljem proizvodnje biomase;

- Izgradnja šumske transportne infrastrukture i poboljšanja pristupa šumi.

3. Doprinos FSC certificiranja održivom gospodarenju šumama u državnim šumama u odabranim zemljama jugoistočne Evrope (predavač mr. Bruno Marić)

Prema preliminarnim podacima II inventure šuma na velikim površinama, šume i šumska zemljišta u Bosni i Hercegovini zauzimaju površinu preko 3 miliona ha. Od toga je do danas certificirano oko 1.768.071 ha ili 61% svih šuma (državno+privatno), odnosno oko 76% državnih šuma. Najveći broj neusklađenosti prilikom FSC certificiranja u Bosni i Hercegovini i regionu se odnosio na Princip 4 (Odnosi za zajednicom i prava radnika), Princip 6 (Uticaj na okoliš) i Princip 8 (Nadzor i procjena).

FSC certificiranje doprinosi održivom gospodarenju šumama, pokrivajući uglavnom društvena i ekološka pitanja. Pozitivni učinci FSC certifikacije najviše se odražavaju u prepoznavanju i djelomičnom rješavanju pitanja vezanih uz prava radnika, pitanja zdravlja i sigurnosti, odnose sa lokalnom zajednicom, poboljšanje imidža šumarskih preduzeća, procjenu uticaja na okoliš, zaštitu prirode i identifikacija i održavanja šuma visokozaštitne vrijednosti. Ekonomski efekti FSC certificiranja su manje izraženi i uglavnom se odnose na bolji pristup tržištu i održavanje konkurentne pozicije na određenim tržištima. Kao relativno nov koncept, FSC certificiranje šuma kao dobrovoljni mehanizam se pojavljuje kao specifičan tržišni pristup koji kombinira, dopunjuje i ponekad čak zamjenjuje tradicionalne instrumente šumarske politike.  

Sastanku su prisustvovali i uposlenici JP"ŠPD ZDK"d.o.o. Zavidovići, Samira Smailbegović, dipl.ing.šum., mr. sc. Fahrudin Brkić, Nijaz Humkić, dipl.ing.šum., mr. sc. Nihad Karšić, dr. sc. Kenan Zahirović.