Novosti

31May

Javni konkurs za prijem uposlenika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 4. Pravilnika o radu Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići broj: 03-III-52-1/17 od 25.04.2017. godine, te na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme broj:03-2342/19 od 31.05.2019. godine, direktor preduzeća raspisuje:

J A V N I   K O N K U R S

za prijem  uposlenika u radni odnos na određeno vrijeme

Javni konkurs se raspisuje za slijedeća radna mjesta:

1. Referent u šumarstvu, poslovna jedinica “Šumarija Olovo“ – 2 (dva) izvršioca;

2. Administrator – blagajnik, poslovna jedinica „Šumarija Kakanj“ – 1 (jedan) izvršilac;

3. Šumarski tehničar – klaser, poslovna jedinica „Šumarija Kakanj“ – 1 (jedan) izvršilac;

4. Radnik u šumarstvu, poslovna jedinica „Šumarija Zavidovići“, RJ „Kamenica“ – 1 (jedan) izvršilac;

5. Građevinski radnik, poslovna jedinica „Šumarija Zavidovići“, RJ „Građenje i održavanje“ – 1 (jedan) izvršilac.

Kandidati su dužni dostaviti:

1.Prijavu na konkurs

2.Diplomu o završenom obrazovanju (original ili ovjerena kopiju)

3.Potvrdu o radnom iskustvu – (original ili ovjerena kopija).

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do 31.12.2019.godine, s tim da poslodavac zadržava pravo da može zaključivati ugovore i na kraće vrijeme shodno potrebama preduzeća i vremenskim uslovima rada.

Poslodavac zadržava pravo da za navedena radna mjesta obavi provjeru sposobnosti prijavljenih kandidata pismenim, usmenim ili praktičnim testiranjem.

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 07.06.2019. godine.

Prijave na konkurs se mogu predati lično u Upravu preduzeća u Zavidovićima  kao i Poslovnoj jedinici za koju se vrši prijem radnika, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće

 “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići,

 Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići,

72 220 Zavidovići

(sa naznakom – Prijava na javni konkurs na određeno vrijeme)

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz konkurs ne dostave traženu dokumentaciju, neće biti uzete na razmatranje.

Ovaj konkurs će, osim na službenoj web stranici preduzeća, biti objavljen i na oglasnoj ploči u sjedištu poslodavca, te oglasnim pločama Poslovnih jedinica Olovo, Zavidovići i Kakanj.

Odluku o raspisivanju javnog konkursa za prijem uposlenika u radni odnos na određeno vrijeme možete preuzeti ovdje, a dodatna obrazloženja, kao i uslove koje kandidati moraju ispunjavati za oglašene pozicije možete preuzeti ovdje.