Novosti

08May

U saradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, realizovan projekat nabavke vatrogasnih naprtnjača

Jedan od najdestruktivnijih faktora u šumi i na šumskom zemljištu su šumski požari koji svake godine prave ogromne materijalne i ekološke štete. Zbog toga se zaštiti šuma od požara mora pristupiti vrlo ozbiljno, odgovorno i stručno. JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, provodi  aktivnosti koje za cilj imaju edukaciju i obuku uposlenika i stanovništva, kako bi se preventivno djelovalo i sprječilo izbijanje požara.

Osim edukacijom, ulažu se i sredstva za nabavku opreme i alata za gašenje požara koja je važan faktor za uspješno gašenje šumskih požara. Ova sredstva su smještena na protivpožarnim punktovima u svim poslovnim jedinicama JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, gdje postoji pristup 24 sata. Tu je smješten alat i tehnička oprema za gašenje šumskih požara, a radi hitnosti intervencije u slučaju pojave požara tu je i mjesto okupljanja interventnih grupa pri poslovnim jedinicama.

U saradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, realizovan je projekat „Nabavka opreme za gašenje šumskih požara za JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići“, kao dio javnog oglasa za prikupljanje prijedloga projekata za GEF projekat za održivo upravljanje šumama i krajolicima.

Projekat podrazumijeva nabavku 25 vatrogasnih naprtnjača, čija je vrijednost 4.724,75 KM.

S obzirom da je u protekloj godini najveći dio požara evidentiran u Poslovnim jedinicama „Šumariji Kakanj“ i „Šumariji Zenica“, vatrogasne naprtnjače će biti raspoređene tako da PJ“Šumarija Kakanj“ dobije 14 naprtnjača a PJ“Šumarija Zenica“11 naprtnjača. Na ovaj način, obje ove poslovne jedinice će sa opremom koju već posjeduju biti opremljene sa po 40 naprtnjača za gašenje požara.

Obezbjeđenjem adekvatne opreme moći će se efikasno obavljati poslovi zaštite šuma od požara u preduzeću, odnosno poslovi gašenja nastalih šumskih požara.     

Krajnji rezultat realizacije ovog projekta podrazumijeva mogućnost angažovanja većeg broja radnika JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići na gašenju požara (po trenutno raspoloživim sredstvima PJ „Šumarija“ Zenica ima 29, a PJ „Šumarija“ Kakanj 26 naprtnjača). Jedan od rezultata je i brže gašenje požara prilikom njihovog javljanja, jer će na gašenju učestvovati veći broj radnika. Samim tim i štete od nastalih požara će biti manje.

I u narednom periodu se planira realizacija projekata značajnih za potrebe šire zajednice a koji će biti značajni i za promociju institucija društva kroz društvenu odgovornost.

Treba napomenuti i da odgovornost za zaštitu šuma od požara, na šumskom i poljoprivrednom zemljištu imaju sva pravna i fizička lica koja su vlasnici i korisnici šuma, šumskog i poljoprivrednog zemljišta, kao i organi uprave Federacije, kantona i općine koji su nadležni za šume i šumska zemljišta i poljoprivredna zemljišta.