JAVNI POZIVI

21May

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga servisiranja vozila "GAZ", br.42/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 26.05.2020.

Na osnovu člana 70. i člana 89. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 18.5.2020. godine,  donosi se

O D L U K A 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Nabavka usluga servisiranja vozila GAZ, br. 42/20)

Na osnovu javnog poziva o nabavci usluge  broj: 42/20 - Nabavka usluga servisiranja vozila GAZ za potrebe JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda. Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda konstatovala da je na pomenuti javni poziv pristigla ponuda od jednog ponuđača - „LADA AUTO“ d.o.o. Banja Luka.

Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno-pravno ispravna.

Prema kriteriju „Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“ poredak ispravnih ponuda je: „LADA AUTO“ d.o.o. Banja Luka - cijena ponude 10.740,50 KM bez PDV.

Procijenjena vrijednost nabavke  je 10.740,50 KM.

Kako je u postupku dostavljena samo jedna ponuda, kako je to ponuda kvalificiranog ponuđača, te vrijednost ponude koja je u istom nivou kao procijenjena vrijednost nabavke, to je Komisija predlažila da se, u skladu sa Tačkom 9. Tenderske dokumentacije, prihvati ponuda ponuđača  LADA AUTO“ d.o.o. Banja Luka i donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuča sa kojim bi se zaključio Ugovor o vršenju usluga.

Odluku možete preuzeti ovdje. 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.