JAVNI POZIVI

15May

Javni poziv za nabavku usluga održavanja i popravke šumskih traktora i vozila, br. 46-2/20


DATUM ZAVRŠETKA: 01.06.2020.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-2-40-3-56/20  –  Javni poziv za nabavku usluga održavanja i popravke šumskih traktora i vozila, br. 46-2/20, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 28.05.2020.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 06.06.2020. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka usluga održavanja i popravke šumskih traktora i vozila, Ponuda u postupku br. 46-2/20  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 01.06.2020.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Halid Šibonjić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.