JAVNI POZIVI

26Feb

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke papira, br. 21/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 03.03.2020.

Na osnovu člana 89. Zakona o javnim nabavkama BiH  (Službeni glasnik BiH broj 39/14) a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku  od 17.02.2020 godine, Direktor preduzeća donosi

O D L U K U

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Nabavka kancelarijskog materijala - papira, br. 21/20)

Na osnovu javnog poziva broj 21/20 – Kancelarijski materijal – papir, za potrebe JP „ ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, a prema specifikaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda, konstatovano je prispijeće četiri(4) ponude za učestvovanje u nadmetanju po navedenom pozivu i to od ponuđača „EXCLUSIVE“d.o.o Zenica, „DEFTER“d.o.o. Sarajevo, „SVJETLOSTKOMERC“d.o.o.Sarajevo, i „KEMAX“d.o.o. Zavidovići,  koje su formalno pravno ispravne i prihvatljive su u ekonomskom, pravnom i tehničkom smislu, te ispunjavaju uslove tražene tenderskom dokumentacijom.

Komisija za provođenje postupka javne nabavke je za isti pokrenula e-aukciju, koja je i provedena, a za navedeni postupak, najpovoljniju ponudu je dostavio ponuđač „KEMAX“d.o.o. Zavidovići, sa cijenom od 8.564,00 KM bez PDV-a.   

Prema provedenoj e-aukciji, ponuda od ponuđača „KEMAX“d.o.o. Zavidovići, je ekonomski povoljnija u odnosu na ostale ponude, te na osnovu svega navedenog, Komisija za provođenje postupka javne nabavke predlaže donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora sa izabranim ponuđačem.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove odluke, može se uložiti žalba Direktoru društva JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.