JAVNI POZIVI

25Feb

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga izrade vodnih akata, br. 24/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 02.03.2020.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14) a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 24.02.2020  godine, donosi se

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Nabavka usluga izrade elaborata za vodnu saglasnost zaštitnih zona, br. 24/20)

Na osnovu  javnog poziva o nabavci broj 24/20 – Konkurentski postupak za nabavku usluga izrade elaborata za prethodnu vodnu saglasnost za vodno područje rijeke Save, za potrebe iskorištavanja šuma na području zaštitnih zona izvorišta voda za piće, Babina Rijeka – Zenica, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javnu nabavku, u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, u postupku javne nabavke putem konkurentskog postupka, konstatovala je prispijeće dvije ponude za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu i to od ponuđača „IBIS“d.o.o. Zavidovići i „SENDO“d.o.o. Sarajevo.

Uvidom u dostavljene ponude i dostavljenu dokumentaciju, te suštinskom provjerom sadržaja i validnosti ponuda, komisija je konstatovala da su obje ponude dostavljene u skladu sa tenderskom dokumentacijom, da ispunjavaju uslove Ugovornog organa, odnosno da su pristigle ponude formalno – pravno ispravne.

U ovom predmetnom postupku nije pedviđena e – aukcija, a nakon utvrđivanja cijena svih ponuđača, konstatovano je da je napovoljniji ponuđač u ovom postupku „SENDO“d.o.o. Sarajevo, sa konačnom cijenom od 1.655,00 KM bez PDV-a.

Navedenom ponuđaču će biti ponuđano sklapanje okvirnog ugovora o međusobnim pravima i obavezama ugovornih organa.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove odluke, može se uložiti žalba Direktoru društva JP“ŠPD ZDK“ d.o.o.Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.