JAVNI POZIVI

24Feb

Javno nadmetanje br. 03 - PL /20 (Prodaja drvnih sortimenata jele, smrče, bijelog bora, crnog bora, hrasta, bukve "na paritetu tvrdi put" - K O R E K C I J A

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 28.02.2020.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije  br. 03-828/20 od  19.02.2020. godine, raspisuje se:

 J A V N O    N A D M E T A NJ E  br. 03–PL/20

 (Prodaja drvnih sortimenata “na paritetu tvrdi put“na području JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići)

( K O R E K C I J A )

Predmet prodaje su slijedeći šumski drvni sortimenti, trupci: jele, smrče, bijelog i crnog bora, hrasta i bukve, u lotovima od 1 do 21.

Navedena korekcija se odnosi na korekciju količina pojedinih drvnih sortimenata u cjenovnim obrascima ponude. Ostali uslovi javnog nadmetanja ostaju nepromijenjeni. 

 Javno otvaranje će se obaviti dana 28.02.2020. godine u 11:00 sati, u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima, u ulici Alije Izetbegovića br. 25.

Korigovani tekst javnog nadmetanja, kao i cjenovni obrazac ponude, možete preuzeti ovdje